Od piątku można składać wnioski o dodatek energetyczny

Autor Obywatelski

energiaW związku ze znowelizowaną ustawą – Prawo energetyczne, poczynając od stycznia 2014 r. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu będzie przyznawało nowy rodzaj świadczenia o nazwie dodatek energetyczny. Dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

Wnioski należy pobierać i składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 (VIII piętro, pok. nr 8.27 – 8.29), poczynając od dnia 20 grudnia 2013.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Wysokość dodatku energetycznego przyznanego:

  • na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosiła:

1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/miesiąc;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc;
Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 963)

  • na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ustalona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wniosek na dodatek energetyczny
Nr infolinii: 77 44 35 700

Inf. pras., mw

Komentarze są zamknięte