Za 2012 rok ulga na dziecko według dotychczasowych zasad

Redaktor Obywatelski

pieniądze, banknotyJeżeli rodzic lub opiekun prawny wychowywał dziecko przez cały rok ma prawo do ulgi prorodzinnej, która wynosi 1112,04 zł na każde dziecko. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę nad dzieckiem.

Ulga prorodzinna nie dotyczy osób płacących podatek liniowy.

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko.

 – Dotyczy wszystkich małoletnich dzieci albo dzieci do 25. roku życia, które się uczą, albo też –  bez względu na wiek –  jeżeli dziecko ma przyznaną rentę socjalną lub dodatek opiekuńczy

– wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych w Tax Care.

Ulga na dziecko uczące się (w przedziale wiekowym 18-25 lat) przysługuje pod warunkiem, że w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego. W tym roku kwota ta wynosi 3 091 zł.

Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku, wtedy za każdy miesiąc kalendarzowy podatnik ma prawo odliczyć 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 556,02.

 – Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie roku, w tym momencie należy dokonać takiego wyliczenia proporcjonalnego, przyjmując na każdy miesiąc kwotę 92,67 zł

mówi Katarzyna Rola-Stężycka.

Ulga ta przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ulga prorodzinna dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Ulga na dziecko przestaje przysługiwać, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński lub na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 – Z ulgi prorodzinnej nie mogą też skorzystać podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartę podatkową

przypomina ekspertka Tax Care.

Podatnik w zeznaniu rocznym podaje liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik ma obowiązek przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do skorzystania z ulgi na dzieci, np. odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

newseria, lz

Komentarze są zamknięte