TK uznał przepis podatkowy za niezgodny z Konstytucją

Niezależna Gazeta Obywatelska

Posłowie PiS – Przemysław Wipler i Beata Szydło zwrócili się do ministra finansów z interpelacją w sprawie udostępnienia informacji dotyczących stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Sprawa dotyczyła nowelizacji, obowiązującej od dnia 1 września 2005 roku, która nadała artykułowi brzmienie „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; (…)”.

 

Zapis ten wzbudził wątpliwości posłów, ponieważ jego zastosowanie wywołuje zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dodatkowo ordynacja dopuszcza zastosowanie zawieszenia biegu przedawnienia bez konieczności informowania podatnika o tym fakcie. To może z kolei skutkować niejasną sytuacją, wynikającą z niewiedzy podatnika o możliwości dalszego dochodzenia zobowiązania, co do przedawnienia którego podatnik był przekonany. Uwagę posłów wzbudziły również docierające do nich skargi na instrumentalne wykorzystywanie zapisu ustawy w celu zawieszenia procesu przedawnienia, nawet gdy nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Posłowie zwrócili się do ministra finansów z pytaniem o to, ile razy wszczęto postępowanie karne skarbowe od momentu wejścia w życie zmienionego zapisu ustawy oraz w ilu przypadkach w momencie wszczęcia tego postępowania toczyło się już jednocześnie postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i nie została przed upływem ustawowego terminu przedawnienia doręczona decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego albo doręczona decyzja nie była przed upływem wskazanego terminu wykonalna. Ponadto posłowie poprosili o informację ile spośród tych postępowań karnych zostało zawieszonych lub skończyło się umorzeniem.

W odpowiedzi Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdza, że przybliżenie w krótkim czasie szczegółowych danych liczbowych dotyczących kwestii stosowania zapisu ustawy nie jest możliwe ze względu na brak narzędzi informatycznych. Z informacji pochodzących z urzędów skarbowych wynika, że w latach 2009-2010 umorzono odpowiednio 153 i 217 spraw, natomiast zarzuty postawiono odpowiednio w przypadku 4786 i 6329 spraw. Sekretarz tłumaczy, że w świetle powyższych danych można stwierdzić, że w tym okresie przypadki zastosowania zapisu Ordynacji podatkowej były wnikliwie przeanalizowane i należycie ocenione. Ponadto zapewnia, że określanie stosowania zapisu ustawy jako „instrumentalne” jest w tym przypadku bezzasadne.

Sprawą zainteresował się również Naczelny Sąd Administracyjny, który skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności treści Ordynacji podatkowej z Konstytucją. W dniu 17 lipca 2012 r. sprawa miała swój szczęśliwy dla nas wszystkich finał. Trybunał Konstytucyjny orzekający w składzie Piotr Tuleja – przewodniczący, Marek Kotlinowski, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją RP. Polscy podatnicy mają co świętować. Ciekawe, co teraz wymyśli Ministerstwo Finansów, by nasza radość nie trwała zbyt długo?

Oprac. TK, za: wipler.pl

Komentarze są zamknięte