Korupcja w samorządach

Niezależna Gazeta Obywatelska

Działalność administracji samorządowej należy, zdaniem NIK, do obszarów najbardziej zagrożonych korupcją. Do prób przekupywania dochodzi najczęściej przy sprzedaży majątku gminnego oraz podczas naborów w urzędach. Ubiegłoroczne audyty prowadzone przez NIK wykazały relatywnie wysoki poziom zagrożenia korupcją w czterech obszarach: działalności samorządu, publicznej służby zdrowia, zamówień publicznych i przekształceń gruntów rolniczych.

Według Izby najwyższym ryzykiem wystąpienia korupcji obarczone były czynności związane ze sprzedażą majątku gminnego, działalnością gospodarczą gmin oraz naborem pracowników. Jak wykazały dotychczasowe kontrole, sposób przeprowadzania naborów nie stwarzał równych szans wszystkim aplikującym i nie gwarantował wyboru najlepszych kandydatów. Aż 34 na 45 skontrolowanych urzędów naruszało procedury naboru. Kolejnym obszarem szczególnie zagrożony ryzykiem korupcji były, zdaniem NIK, to zamówienia publiczne. Niekorzystnym zjawiskom w tym obszarze miały sprzyjać wyłączenia zamówień z rygorów przetargowych i ograniczenia w zakresie trybu odwoławczego. NIK wskazuje, że kontrola tej sfery powinna być wzmocniona zwłaszcza w wewnętrznym zakresie. Od ryzyka wystąpienia korupcji nie są także wolne postępowania związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej.

NIK już wcześniej wskazywała na wagę tego problemu i przedstawiła wnioski zmierzające do ograniczenia potencjalnych patologii. Ubiegłoroczne kontrole wykazały, że problem nadal istnieje – obowiązujący stan prawny wciąż nie zabezpiecza przed sprzyjającą korupcji dowolnością postępowań w sprawach o odrolnianie gruntów.

Oprac. TK, NIK.gov.pl

Komentarze są zamknięte