W Sejmie RP skierowano do pierwszego czytania projekt kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sala posiedzeń Sejmu RP/X.com

Projekt zgłosili posłowie Konfederacji jeszcze w listopadzie 2023 r. Dziś (7.02) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został skierowany do I czytania. Jak czytamy w uzasadnieniu ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. Celem niniejszej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasady zdolności płatniczej.Każdy pracujący Polak oddaje przeciętnie państwu około 40% swoich dochodów w formie PIT, składek na ZUS i składek na NFZ. Następnie płaci VAT, akcyzę oraz różne parapodatki, w wyniku czego ponad połowa dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków i biurokratów. Rząd rzuca kłody pod nogi najbardziej pracowitym i przedsiębiorczym Polakom zabierając im większość owoców ich pracy.

W zamian za te wszystkie daniny otrzymujemy wizję głodowych emerytur, niewydolny system ochrony zdrowia i niedostosowaną do potrzeb rynku pracy edukację. Wiele z naszych wspólnych pieniędzy jest bezmyślnie wydawanych na ciągle rozrastającą się biurokrację, która te podatki zbiera, a także na coraz to nowe programy socjalne. Skala rozkradania i marnotrawienia pieniędzy w naszym państwie jest gigantyczna.

Polacy muszą wreszcie mieć możliwość korzystania z owoców własnej pracy. Aby Polska rozwijała się gospodarczo i goniła bogatsze od siebie kraje potrzebne są bardzo silne impulsy: proste i niskie podatki, wolność gospodarcza, maksymalne uproszczenie przepisów, redukcja biurokracji. Konfederacja proponuje największą w historii obniżkę podatków, a przy tym powstrzymanie pro-inflacyjnego rozdawnictwa i dodruku pieniądza. System gospodarczy będzie prosty, zarobki wyższe, a inflacja nie będzie pożerać naszych pensji i oszczędności. Podwyżka kwoty wolnej od podatku dla wszystkich Polaków to ważny element tych zmian.

Przez wiele lat kwota wolna od podatku dla większości obywateli rozliczających PIT wynosiła 3.091 zł. Kwota ta nie była podnoszona od 2009 r. nawet pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (Sygn. akt K 21/14), w którym sędziowie TK orzekli, że „art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nieudolną próbą obejścia wyroku TK była ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., według której w latach 2018-2021  kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wynosiła teoretycznie 8.001,49 zł, jednak po przekroczeniu tego progu kwota ta systematycznie spadała i już ci, którzy zarobią w skali roku jedynie 13.000,50 zł mogli liczyć tylko na kwotę 3.091 zł, a zarabiający ponad 127 tys. zł rocznie całkowicie tracili prawo do tego odliczenia.

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. złotych. Próg ten odnosi się do zarobków osiąganych w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi o 2023 rok, kwota wolna od podatku dochodowego jest ustalana w następujący sposób:

  • dochody roczne na poziomie wynoszącym do 30 000 zł – podatek w wysokości 0 złotych;
  • dochody roczne wynoszące co najmniej 30 001 zł i nie wyższe niż 120 000 zł – kwota wolna jest ustalana jako różnica 12 proc. (tyle wynosi podstawowa stawka podatku VAT) minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 3600 zł;
  • roczne dochody przekraczające 120 000 zł – kwota jest wówczas ustalana jako 10 800 zł + 32 proc. z nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wprowadzenie zmian proponowanych w niniejszym projekcie spowoduje urealnienie kwoty wolnej i doprowadzi do realizacji zasady sprawiedliwości w systemie podatkowym. Dzięki ustaleniu jednej kwoty wolnej dla wszystkich w wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej, opodatkowaniu będą podlegać dopiero dochody w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zarobki poniżej tego minimum nie będą w ogóle opodatkowane. Sprawiedliwość tego rozwiązania oparta jest na idei zdolności płatniczej, czyli jednej z elementarnych zasad prawa podatkowego. Skoro bowiem racjonalny ustawodawca ustala minimalne wynagrodzenie na danym poziomie, przyjmując, że niższe zarobki są niedopuszczalne i niewystarczające dla utrzymania godnego poziomu życia, to skrajną niesprawiedliwością i naruszeniem zasady zdolności płatniczej jest jednoczesne nakładanie obciążeń fiskalnych na dochody poniżej tego minimalnego poziomu.

Ponadto wejście w życie proponowanych zmian przyczyni się do wzrostu zamożności obywateli, poprzez zwiększenie ich zarobków netto. Dzięki wyższej kwocie wolnej w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy, dzięki czemu lepiej będą mogli realizować swoje życiowe potrzeby, co w efekcie spowoduje również, że budżet państwa skorzysta na tym, że mniej będzie osób wymagających wsparcia ze środków programów pomocy społecznej. Skorzysta również cała gospodarka, dzięki temu, że w sektorze prywatnym znajdzie się więcej środków zarówno na konsumpcję jak też na inwestycje.

Projekt ustawy przyniesie następujący skutek dla sektora finansów publicznych: wnioskodawca szacuje maksymalne koszty związane z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do wysokości dwunastokrotności pensji minimalnej na kwotę 35 mld zł (w tym 18 mld to skutek finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego).

Projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie podaży pracy wynikające ze zmniejszenia klina podatkowego, a także spowoduje znaczny wzrost przeciętnych zarobków netto.

Zgodnie z§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz.2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Proces legislacyjny można śledzić na https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=194

TJK, Sejm.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *