„Pisuj do mnie na Berdyczów”? Klincz w sprawie dróg powiatowych w Gołdapi trwa

Zastępca Naczelnego1

Monika Socha-Czyż (ZChR), wiceminister Rafał Romanowski (PiS)/NGO

„Pisuj do mnie na Berdyczów” to powiedzenie upowszechnił, raczej w tym negatywnym kontekście, Juliusz Słowacki w poemacie „Beniowski”. Dzisiaj jest równoznaczne z żartobliwym spławieniem kogoś (daj mi spokój, odczep się, szukaj wiatru w polu). „Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zwraca się ponownie do Pana Ministra o podjęcie skutecznej interwencji na rzecz mieszkańców popegeerowskiej gminy Banie Mazurskie, którzy od lat są zmuszeni do korzystania z niebezpiecznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gołdapskiego. To efekt bezprzykładnej bezczynności Zarządu Powiatu Gołdapskiego, który blokuje przeprowadzenie kompleksowej wymiany nawierzchni dróg powiatowych 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany –Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze– Juchnajcie – Rogale – Żabin. Mieszkańcy tych rolniczych terenów nadal liczą na pomoc Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury w przerwaniu sytuacji przypominającej czasu głębokiego PRL-u.” – czytamy w piśmie skierowanym 19 kwietnia przez sekretarza generalnego ZChR Monikę Sochę-Czyż do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Janusza Kowalskiego.

Błędne koło

W odpowiedzi na wystąpienie z 17 maja podpisanej przez sekretarza stanu Rafała Romanowskiego czytamy, że przedstawiona sprawa nie leży w kompetencjach tego resortu. Minister Romanowski zalecił złożenie skargi … do Rady Powiatu w Gołdapi, pod warunkiem legitymowania się interesem prawnym. Szkopuł tkwi w tym, że to samorząd powiatowy w Gołdapi nie robi niczego, aby dwie drogi powiatowe były bezpieczne dla ich użytkowników.

Prokuratura i Policja nie widzi problemu w fatalnym stanie dróg 1815N i 1764N w powiecie gołdapskim. Problemu nie widzi również wiceminister Rafał Romanowski? Czy mieszkańcy powiatu gołdapskiego są skazani zatem na slalom między dziurami (to nie ubytki)?”

– tak skomentowała na Twitterze drogową aferę Monika Socha-Czyż z ZChR.

Szanowna Pani, tak jestem przedstawicielem rządu, ale czy stan dróg dróg powiatowych jest w kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?! Ja zdecydowanie bardziej chciałbym zobaczyć odpowiedź Starosty, a jeszcze bardziej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

– odpisał działaczce Zjednoczenia minister Romanowski.

Pan minister ma absolutnie rację. Niemniej, to MRiRW powinno stanąć w obronie mieszkańców rolniczego terenu we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Szczególnie, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w piśmie do ZChR z 18 maja przekazał, że na drodze N1815 doszło do poważnego wypadku, cyt. „w wyniku którego 1 osoba doznała obrażeń ciała”. Komendant przekonuje, że doszło do tego na oblodzonej nawierzchni. Za to Komenda Powiatowa Policji postanowieniem z 23 maja postanowiła odmówić dochodzenia o czyn z art. 160 §  1., cyt. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” bez uzasadnienia. To schizofreniczne”

– komentuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Monika Socha-Czyż.

ZChR odtrzegało

W czasie dyskusji na sesji Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 28 stycznia 2022 r. przedstawiciel ZChR bronił złożonej petycji w sprawie stworzenia specjalnego programu pomocowego dla mieszkańców, który miał odciążyć ich od kosztów remontów ich pojazdów, do których są zmuszani przez bierność w remoncie dróg powiatowych 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany –Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze– Juchnajcie – Rogale – Żabin. Wskazywał, że może dojść do wypadków. Po roku we wspomnianym wyżej piśmie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie potwierdzono wypadki drogowe na oblodzonej nawierzchni.

 

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną. Uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawia bez rozpatrzenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

Dzięki postawie ZChR dokonano wymiany nawierzchni na odcinku drogi prowadzącej od osady Widgiry do osady Żabin. Co ciekawe, do obu inwestycji samorząd powiatowy dopłacił 4 tys. złotych.

Tutaj spełnia się określenie „jak kot napłakał”. 4 tys. złotych zakrawa na kpinę. Tymczasem nie prowadzi się wymiany nawierzchni na odcinkach gęściej zaludnionych. Powiedzmy wprost. Powiat podwyższył uposażenie pani staroście i dlatego do kosztów remontu dodał jedynie kwotę na poziomie blisko połowy średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS. To kpiny!”

– mówi nam Monika Socha-Czyż z ZChR.

Kpiny powiatowych samorządowców i slalom między ubytkami na drogach

Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.

Fragment jednej z dróg/NGO

Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. W kwietniu 2018 roku Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 czerwca 2021 roku (sygn. ZDP.1510.53.1.2021.SB) skierowanego w odpowiedzi na interwencję ZChR wynika, że „do końca 2021 roku zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin, o długości 3,2 km (…)”. „W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjecie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″ – napisała w piśmie z 7 czerwca 2021 roku do ZChR zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.

Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR, lokalne Nadleśnictwo Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale-Żabin) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin uważa, że czas skończyć z poniżającym traktowaniem mieszkańców terenów wiejskich. System dobrej jakości dróg lokalnych ma istotne znaczenie dla zrównywania szans dla rozwoju młodego pokolenia Polaków mieszkających na terenach popegeerowskich z ich rówieśnikami z terenów miejskich.”

– czytamy w wystąpieniu ZChR do ministra Janusza Kowalskiego, na które odpowiedział wiceminister Romanowski.

Fragment jednej z dróg/NGO

Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła specjalną uchwałę

21 września 2022 roku Rada Gminy Banie Mazurskie, na terenie której leżą obie przedmiotowe drogi, podjęła apel w formie uchwały w związku z postawą Zarządu Powiatu Gołdapskiego.

Rada Gminy Banie Mazurskie zaniepokojona tragicznym oraz ciągle pogarszającym się stanem dróg powiatowych na terenie Gminy Banie Mazurskie, ponownie wnioskuje do Zarządu Powiatu Gołdapskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego na terenie Gminy Banie Mazurskie.

Gmina Banie Mazurskie przez wiele lat dofinansowywała inwestycje drogowe powiatu, które miały miejsce na terenie gminy. Chcielibyśmy aby efekt naszego wsparcia był trwalszy i w większej mierze odczuwalny dla mieszkańców naszej gminy.

Widzimy działania oraz plany samorządu powiatowego, jednak pogarszające się sytuacja na części dróg będących własnością Powiatu Gołdapskiego jest niezadowalająca. Mieszkańcy dla których stanowią one jedyny dojazd do domów, pracy czy lekarza zmuszeni są się nimi poruszać. Naraża to ich jednocześnie na niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia jak również straty materialne spowodowane uszkodzeniami pojazdów. Remonty cząstkowe zdegradowanych tras o ile mają miejsce są niewystarczające, a jedynie doraźne.”.

Sprawa dotycząca przeważającej części mieszkańców nie może być bagatelizowana. Przedstawiony stan rzeczy trwa od lat, a nieustannie niszczejące drogi powiatowe wzmagają w mieszkańcach gminy niezadowolenie, co ma Wpływ na ich jakość życia.”

– czytamy w apelu gminnych radnych.

Piotr Galicki

 

  1. Mirosław Dynak
    | ID: c669ce14 | #1

    Skandal…nikt za nic nie odpowiada…

Komentarze są zamknięte