Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeciwko nauczaniu Jana Pawła II!

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne/Twitter.com

Na przełomie grudnia i stycznia wszystkie sejmiki wojewódzkie otrzymały petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia na terenie tych jednostek samorządu Karty Praw Rodziny Jana Pawła II poprzez uchwały intencjonalne. Tekst tego dokumentu powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Właśnie otrzymaliśmy uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XL/566/22 z 7 lutego 2022 roku, w której radni uznali de facto nauczanie Jana Pawła II za bezzasadne. Co szczególnie bulwersujące nie zostaliśmy poinformowani o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ani sesji z 7 lutego. Nie mogliśmy zatem zabrać głosu w obronie nauczania Kościoła katolickiego, do czego wszystkich zobowiązuje Nota doktrynalna dotycząca kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II w roku 2002. Toruńscy radni wojewódzcy odrzucili ochronę tradycyjnego modelu rodziny”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Samorząd województwa poprzez działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z podległymi jednostkami samorządowymi w sposób należyty realizuje zadania edukacyjne i wychowawcze, zapewniając tym samym prymat dobra dziecka i rodziny. Jako wyraz najwyższej troski władz samorządu województwa o kondycję wszystkich rodzin, prawidłowe ich funkcjonowanie i jakość życia powstał Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”. Głównym celem programu jest: „Poprawa jakości życia i funkcjonowania rodzin w województwie kujawskopomorskim poprzez stworzenie systemu wsparcia rodziny”. (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego od lat konsekwentnie realizuje ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy pojawiają się we wszystkich kolejnych strategiach rozwoju województwa. Stąd zaproszenie do podpisania powyższego dokumentu, który jest zobowiązaniem do uwzględnienia interesów rodzin m.in. w planowaniu przestrzeni miejskiej, w edukacji, ochronie zdrowia, rozwiązaniach proekologicznych i socjalnych oraz transporcie publicznym (…)

Aktywne działania podejmowane w tym zakresie, są istotne z punktu widzenia kształtowania ładu społecznego opartego na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny, realizacji zasady pomocniczości i dbałości o dobro wspólne. W myśl tego długofalowa, systemowa i kompleksowa polityka prorodzinna stała się istotnym elementem nowego, tworzonego obecnie modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Przywołany wyżej katalog działań samorządu województwa w pełni zabezpiecza dobrostan rodzin regionu, w związku z powyższym Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanawia uznać petycję za bezzasadną.”

– czytamy w uzasadnieniu do uchwały kujawsko-pomorskich radnych odrzucającej Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II.

Czytając uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego mam nieodparte wrażenie, że czytam nowomowę z czasów PRL. Nie ma w uzasadnieniu ani słowa o Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II, ani odniesienia do jej zapisów – chociaż tego dotyczyła petycja ZChR. Autorzy tego oryginalnego uzasadnienia powinni przemyśleć skalę grafomanii i wodolejstwa. Trzeba było wprost napisać, że z uwagi na poprawność polityczną radni postanowili odrzucić nauczanie Jana Pawła II. To jest haniebne”

– powiedział nam Paweł Czyż z ZChR.

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte