Coraz więcej zainteresowanych świadczeniem 500 plus dla osób niesamodzielnych

Zastępca Naczelnego

Już ponad dwa tysiące wniosków przyjęły opolskie placówki ZUS w sprawie programu 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W całym kraju liczba wypełnionych formularzy przekroczyła 101 tysięcy.

W pierwszych dniach września liczba wniosków składanych przez mieszkańców regionu oscylowała od 20 do 40. W minionym tygodniu, każdego dnia pracownicy ZUS na Opolszczyźnie przyjmowali już 180-190 prawidłowo wypełnionych formularzy.

Najwięcej wniosków o 500 plus dla osób niesamodzielnych przyjęliśmy w Opolu bo 531, następnie w Nysie 285 i w Kędzierzynie-Koźlu 215. Spośród niemal 2040 wniosków, aż 444 pochodziły od osób które przekroczyły 75 rok życia. Większość starających się o to dodatkowe świadczenie stanowią kobiety. Panie złożyły 1153 formularze, a panowie niecałe 890 wniosków”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W województwie opolskim najmniej oblężone były od początku września placówki ZUS w Namysłowie i Prudniku, gdzie zarejestrowano odpowiednio 81 i 92 wniosków  o świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Dane zebrane przez ZUS od początku września wskazują, że w skali kraju 59,3 proc. starających się o dodatkowe pieniądze stanowią kobiety, a nieco ponad 40 proc. wniosków złożyli mężczyźni. Wiek potencjalnych beneficjentów tego programu kształtuje się następująco: ponad 75 proc. osób, które do tej pory złożyło wnioski liczy sobie od 18 do  74 lat, natomiast grupa wiekowa powyżej 75 roku życia stanowi 24,6 proc.

Województwo opolskie póki co mieści się w średniej krajowej jeśli chodzi o liczbę złożonych dokumentów o ten specjalny dodatek. Najwięcej wniosków przyjęły oddziały ZUS w Lublinie – 4508, Gdańsku – 4505 i Rzeszowie – 4312. Najmniej w Gorzowie Wielkopolskim bo 893 i Pile – 1315.

Na Opolszczyźnie zainteresowani projektem 500 plus, w zdecydowanej większości osobiście składają wnioski oraz dodatkowe dokumenty w placówkach ZUS. Zrobiło tak ponad 1800 osób. Ponad 240 osób starających się o świadczenie skorzystało z usług operatora pocztowego.

Przypominamy podstawowe warunki, które uprawniają do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

– ukończyłeś 18 lat

– jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

– nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo

jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

– musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce

– mieć polskie obywatelstwo

lub

mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego
z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

lub

mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte