Kupczenie niepodległością poprzez zrzekanie się suwerenności!

Zastępca Naczelnego

Rajmund Pollak, fot. NGO

Odpowiedź Sekretarza Stanu Marcina Ociepy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Techologii R.P.  z 11lipca 2018r. na ponowną interpelację Pana Posła Józefa Brynkusa może przerażać wszystkich miłujących suwerenność Rzeczpospolitej Polaków!

Wiceminister obecnego Rządu R.P. powołując się na Ministra Finansów i Ministra Spraw Zagranicznych traktuje suwerenność Państwa w sposób kupiecki tak, jakby to był towar w obrocie międzynarodowym!

Jako dowód przytoczę kilka cytatów z pisma Sekretarza Stanu M. Ociepy:

[….] „co do statusu Skarbu Państwa działającego w obrocie cywilnoprawnym w stosunkach cywilnoprawnych z inwestorami zagranicznymi, oświadczenia dotyczące uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego są wprowadzane w standardowych dokumentacjach.”….[…]

[…] „Przykładowo zawarcie umowy sprzedaży, zawarcie umowy o pracę z pracownikiem, który jest obywatelem państwa przyjmującego, traktowane są jako akty niesuwerenne.”[…]

[….]”Reasumując wskazane klauzule dotyczące uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego w sferze stosunków cywilnoprawnych, gdzie występuje zasada równości stron,  służą jedynie  usunięciu wątpliwości w tym zakresie w odniesieniu do inwestorów”.[….]

Argumenty typowo kupieckie, jednak bardzo niebezpieczne dla przyszłości Rzeczpospolitej, bo jeżeli wartości najwyższe, do których należy suwerenność Polski,  stawia się poniżej interesów jakiegoś tam inwestora zagranicznego, to to już pachnie zdradą stanu!!!

Wygląda na to, że dla podsekretarza Marcina Ociepy interes każdego inwestora stawiany jest ponad  jurysdykcją Konstytucji R.P., która gwarantuje Polsce reprezentowanej m.in. przez Skarb Państwa pełną suwerenność nie tylko wobec obcych wojsk, ale również wobec obcych inwestorów, którzy u nas powinni podlegać naszej jurysdykcji.   

W 100-lecie odzyskania niepodległości przerażać musi ujawniony przez w/w wiceministra fakt, iż oświadczenia dotyczące wyrzeczenia się immunitetu jurysdykcyjnego mają już charakter standardowy, bo to oznacza, że w rzeczywistości utraciliśmy już suwerenność ekonomiczną!

Władcy III R.P.  od lewicy poprzez centrum aż po lewą prawicę niestety oddali już  naszą suwerenność ekonomiczną w obce ręce, a te resztki majątku narodowego, których jeszcze nie zdążono przehandlować są nadal zagrożone tzw. „standardem uchylania immunitetu jurysdykcyjnego”!  

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze jeden cytat z ministerialnego kupczenia:

[…] ” uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego są wprowadzane w standardowych dokumentacjach. Takie dokumentacje są  w tym zakresie standardem obowiązującym na rynku Unii Europejskiej, czy innych rozwiniętych rynkach finansowych” […]

Jakże gorzko można stwierdzić, że wczoraj Moskwa, a dziś Bruksela niepodległość nam zabiera.

Pan wiceminister Ociepa posuwa się niestety również do pisania nieprawdy. Oto cytat:

[…] „przyjmowanie powyższego stanowiska jako zrzeczenie się suwerenności Państwa i immunitetu jurysdykcyjnego jest nieporozumieniem. Państwa są suwerennie równe. Oznacza to w konsekwencji, że na gruncie zwyczajowego prawa międzynarodowego państwo wyłączone jest spod jurysdykcji sądowniczej innego państwa. Innymi słowy państwo nie może być bez swej zgody pociągnięte do odpowiedzialności prawnej (cywilnej i innej) przed sądem innego państwa.”[…]

Łgarstwo podsekretarza stanu tkwi w fakcie, że w 1992 roku ówczesny Minister Finansów  Andrzej Olechowski podpisał z koncernem FIAT Umowę Definitywną, w której po w/w klauzurze wyrzeczenia się suwerenności jurysdykcyjnej zamieszczono jednoznaczny zapis, że wszelkie spory które mogłyby wyniknąć ze skutków tej Umowy będą rozstrzygane na gruncie jurysdykcji szwajcarskiej.

Zatem podsekretarz Ociepa bezczelnie kłamie, bo Nasze Państwo może być pozwane przed sądy w Szwajcarii, bo już wyraziło na to zgodę podpisem Andrzeja Olechowskiego!

Skoro Podsekretarz Stanu powołał się na Ministra Finansów, to chyba był świadomy tego, co pisze w odpowiedzi na interpelację Posła Józefa Brynkusa?

Reasumując, to moim zdaniem dla zachowania  suwerenności Rzeczypospolitej konieczna jest poselska inicjatywa ustawodawcza, dotycząca zakazu stosowania w jakiejkolwiek formie przez wszystkie władze R.P. klauzuli wyrzekania się suwerenności i wyrzekania się immunitetu jurysdykcyjnego!

Ponadto należałoby skierować do Marszałka Sejmu wniosek poselski o uruchomienie procedury pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu tych wszystkich ministrów, wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, którzy działając w imieniu Skarbu Państwa podpisali haniebną klauzulę o uchyleniu immunitetu jurysdykcyjnego, lub wyrzeczeniu się suwerenności w jakimkolwiek zakresie.

Rajmund Pollak*

 

* autor jest jednym z byłych historycznych liderów NSZZ „Solidarność” w FSM, b. radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i autorem monumentalnej pozycji książkowej, pt. „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”. W nadchodzących wyborach samorządowych jest liderem listy KWW Moniki Sochy do Rady Miasta Bielska – Białej w okręgu wyborczym nr 2. W czerwcu br. uzyskał rekomendację prawyborów WiS Kornela Morawieckiego i środowisk patriotycznych.

 

Komentarze są zamknięte