Gmina Kondratowice: spór o 107 ha pola. Kto powinien zapłacić podatek rolny?

Zastępca Naczelnego

Ryszard Polewczyk od blisko dziesięciu lat nie może poradzić sobie ze sporem z holenderskim przedsiębiorcą.

Dzisiaj powracamy do sprawy sporu pomiędzy Ryszardem Polewczykiem biznesmenem – rolnikiem z podwrocławskiej gminy Kondratowice a Holendrem Janem Klunderem, który jest także rolnikiem – biznesmenem. Początek sporu sięga 1999 roku.

Na wstępie zaznaczyć należy, że obu panów nigdy nie łączyła i nie łączy żadna umowa dzierżawy ziemi, a w sporze

Żyzne Żelowickie pola.

właśnie o ziemię chodzi. I to o okrądłe 107 ha. Warto dodać, że sąd rozstrzygnął już, że umowa jednak była. Według naszej analizy dokumentów, sąd podjął taką decyzję, nie mając pełnej wiedzy na temat sprawy. My zaczęliśmy wyjaśniać sprawę od roku 2009, kiedy to doszło do czynności urzędniczych w gminie Kondratowice, polegających na przyjęciu kilku rat podatku rolnego, od osób do tego nieuprawnionych. To z kolei posłużyło Janowi Klunderowi i jego konkubinie Ewie Jurczak do uwiarygodnienia się przed polskim sądem, że jednak umowa dzierżawy pomiędzy biznesmenami jednak była. Nie ukrywamy, że w sprawę zamieszani są prawnicy obu panów. Tymczasem ordynacja podatkowa z tamtego czasu mówi jednoznacznie. Zresztą taką informację z urzędu gminy w Kondratowicach otrzymał zięć pana Ryszarda i dzisiejszy dzierżawca ziemi z Agencji Rynku Rolnego Adam Rewaj.

Uprzejmie informujemy, żezobowiązania podatkowe należy regulowaćmin. zapomocą przekazów bankowych wykonywanych z kont podatnika. W przypadku dokonywania zapłaty z kont innych (niż zobowiązabych) osób fizycznych, należności te bądą zwracaneosobie, która dokonała zapłaty.

podstawa prawna: Art 60par.1pkt. 2 ordynacji podatkowej, która mówi, że obciążeniu rachunkutylko i wyłącznie podatnika a więc zapłata z rachunku osoby trzeciej nie może być skuteczna.

Tu warto dodać, że podczas wizyty w urzędzie gminy w Kondratowicach (woj. dolnośląskie) pani, która zajmuje się naliczaniem podatku rolnego i zajmowała się tym w rzeczonym czasie ( 2009-2012), doskonale pamięta sprawę pana Ryszarda Polewczyka i Jana Kludera. Wypowiedzieć się na ten temat jednak nie chciała. Podobnie jak sekretarz gminy Kondratowice, który stwierdził, że on tymi sprawami się nie zajmuje. Wójt gminy w trakcie naszej wizyty był nieobecny. W związku z powyższym zostawiliśmy pytania w trybie ustawy Prawo Prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publiocznej następującej tresci:

 Proszę o podanie imienia i nazwiska wójta gminy Kondratowice piastującego swój urząd w latach 2009-2012?
– Na jakiej podstawie prawnej gmina Kondratowice przyjęła wpłaty rat podatku rolnego od Ewy Jurczak lub Jana Klundera, gdzie osoby te nie były upoważnione do dokonania takiej czynności?
– Proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która zaksięgowała na kontach gminy Kondratowice powyższe kwoty rat podatku rolnego?
– Jak się ma powyższa czynność do informacji przesłanej z Urzędu Gminy Kondratowice panu Adamowi Rewaj w której czytamy że:

 

„ Uprzejmie informujemy że zobowiązania podatkowe należy regulować min. za pomocą przekazów bankowych wykonanych z kont podatnika.W przypadku dokonywania zapłaty należności podatkowych z kont innych (niż zobowiązanych osób fizycznych, należności te będą zwracane osobie, która dokonała wpłaty.” Art 60 par 1 pkt 2 ordynacji podatkowej mówi o obciążeniu rachunku tylko i wyłącznie podatnika, a więc zapłata z rachunku osoby trzeciej nie może być skuteczna”

– Czy zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec pracownika Urzędu Gminy Kondratowice, który przyjął i zaksięgował wpłatę dokonaną przez Ewę Juczak lub Jana Klundera, w momencie gdy byłi oni osobami trzecimi w sprawie?
– Czy kwota podatku 4.449. 50 Pln została zwrócona Janowi Klunderowi? Jeżeli tak, to proszę o podanie daty wykonania tej czynności?
– Czy zdaje Pan sobie sprawę, że dokonanie opisywanych przeze mnie czynności mogą zostać zakwalifikowane, jako przestępstwo urzędnicze polegające na poświadczeniu nieprawdy, co w konsekwencji doprowadziło do przegranego procesu sądowego przez Adama Rewaj i RyszardaPolewczyka, gdzie pozwanymi byli Jan Klunder i Ewa Jurczak?
– Czy w 2011 roku miał Pan świadomość, że pomiędzy zainteresowanymi stronami nie było i do dzisiaj nie ma umowy dzierżawy gruntów ok. 107 ha w Żelowicach, których właścicielem jest Adam Rewaj oraz wspólnik Krzysztof Kowalczyk?
– Jakie stanowisko bądź funkcję sprawowała bądź sprawuje w Urzędzie Gminy Kondratowice Agnieszka Majewska?
– Czy Pan jest w jakikolwiek sposób skoligacony rodzinnie z panią Agnieszką Majewską?

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź, bo podejrzewamy, że mogło dojść do przestępstwa urzedniczego, polegającego na poświadczeniu nieprawdy, która być może miała wpływ na przebieg procesu sądowego pomiędzy oboma zwaśnionymi stronami.

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte