Brzeg: poczucie bezkarności dłużników

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta i Gminy w Brzegu o ostatni samorząd, który zapytaliśmy o zadłużenie mieszkańców względem gminy, którzy zamieszkują w komunalnym zasobie gminy. W imieniu burmistrza Brzegu odpowiedzi udzielił Marek Sidor dyrektor…..W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.01.2018 r. o udzielenie informacji publicznej informuję, że:Ile Miasto Brzeg dopłaciło w latach 2015, 2016, 2017 do utrzymania mieszkań komunalnych? Proszę o podanie konkretnych kwot za ww.lata. Chodzi mi o płatności za media. (ogrzewanie, prąd, gaz i inne)
1/ Analiza zapisów finansowych w księgach rachunkowych ZNM wykazała w zakresie kosztów i wpłat z tytułu opłat niezależnych od właściciela dotyczących gminnego zasobu lokali mieszkalnych (tj. kosztów zużycia wody i ścieków, gazu, c.o., energii elektrycznej, opłat za odpady)bniedopłatę na dzień 31.12. 2015 r. (za okres 01.01-31.12.2015 r.) w kwocie: 637 301,86 zł niedopłatę na dzień 31.12.2016 r. (za okres 01.01-31.12.2016 r.) w kwocie: 492 502,76 zł niedopłatę na dzień 31.12.2017 r. (za okres 01.01-31.12.2017 r.) w kwocie 588 678,66 zł
Jaki procent mieszkańców Brzegu nie płaci czynszów za mieszkania będące w komunalnym zasobie miasta Brzeg?
2/ Na dzień 31.12.2017 r. nieuregulowane należności stanowią 21% całości przypisanych
należności w okresie 01.01-31.12.2017 r. z tytułu opłat za użytkowanie gminnych lokali mieszkalnych, w tym zawierają się długi powstałe w wyniku zaniechania przez użytkowników zasobu całkowitego regulowania opłat lub regulowania należnych opłat jedynie w części. Wskaźnik opłacenia należnych gminie Brzeg opłat za 2017 r., z w/w tytułu, wyniósł 79%.
Jakie podjął Pan działania, aby zminimalizować problem niepłacenia czynszów za mieszkania z zasobu komunalnego gminy? Czy działania te, w Pana/Pani ocenie są skuteczne?
3/Działania prowadzone przez ZNM w celu zminimalizowania problemu nieregulowania opłat z tytułu użytkowania gminnych lokali mieszkalnych to w szczególności:
– działania windykacyjne przedsądowe (wezwania do zapłaty, mediacje),
– działania windykacyjne na drodze sądowo-egzekucyjnej,
– działania zmierzające do ustalenia spadkobierców po zmarłych dłużnikach,
– umożliwienie dłużnikom regulacji zadłużenia poprzez odpracowanie długów,
umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach, dłużnikom nie mającym możliwości płatniczych do spłaty zadłużenia jednorazowo. W mojej ocenie powyższe działania nie są w pełni skuteczne.
Proszę o informację ile zalega z czynszem za mieszkanie największy dłużnik indywidualny i od kiedy? Proszę o podanie konkretnej kwoty.
4/ Na dzień 31.12.2017 r. największy dług z tyt. opłat za użytkowanie gminnego lokalu mieszkalnego wyniósł 103 416,21 zł (należność główna). Wierzytelność gminy powstała w latach 2001-2017, zabezpieczona w postępowaniu sądowym, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na jego bezskuteczność.
Proszę o informację, ile zalega za lokal użytkowy największy dłużnik, np. firma. Proszę o podanie kwoty.

5/ Na dzień 31.12.2017 r. największy dług z tyt. opłat za użytkowanie gminnego lokalu użytkowego wyniósł 101 072,76 zł (należność główna). Wierzytelność gminy powstała w latach 2006-2012, zabezpieczona w postępowaniu sądowym. Od maja 2017 r. dług jest regulowany poprzez odpracowanie.
Jakie widzi Pan/Pani możliwości rozwiązania problemu ludzi nie płacących czynszów w mieszkaniach i lokalach użytkowych, korzystających z komunalnego zasobu gminy Brzeg?

6/ Problem zaległości z opłatami jest w dużej części wynikiem poczucia bezkarności dłużników, do której przyczyniają się długotrwałe procedury windykacyjne, powolne działania sądów oraz niewystarczająca ilość w zasobie gminnym lokali socjalnych, tymczasowych oraz brak noclegowni. Zmiany w powyższym zakresie w znacznym stopniu rozwiązałyby problem nie płacących użytkowników zasobu gminnego.
Czy zdarzyło się, że któraś ze wspólnot mieszkaniowych zwróciła się o pomoc do Pana/Pani, w związku z pasożytowaniem mieszkańca/firmy (niepłaceniem czynszu), który mówiąc wprost, gdy nie płacaci czynszu, okrada nie tylko gminę Brzeg ale także swoich sąsiadów?

7/ Do ZNM nie wpłynęło dotychczas żadne pismo wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z użytkownikiem lokalu zalegającym z opłatami.

Dyrektor ZNM Marek Sidor

oprac. Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte