Opole: samorząd przypomina o obowiązkach właścicieli psów

Zastępca Naczelnego

Przypominamy, iż rozdział 6 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, w szczególności poprzez:

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez przewoźnika przy przewożeniu ich środkami komunikacji zbiorowej;

5) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

6) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie wykazu tych ras, również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Na wybiegach dla psów obowiązują zasady określone w odrębnej uchwale Rady Miasta Opola.

7) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.

Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia.

Ponadto ww. Regulamin stanowi, że zabrania się:

1) zwalniania psów i innych zwierząt domowych ze smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci;

2) wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru;

3) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.

W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach, w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.

Niezastosowanie się do przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola, skutkować może ukaraniem mieszkańca przez Straż Miejską mandatem.

Urząd Miasta Opola

Komentarze są zamknięte