W województwie opolskim przybywa pracujących cudzoziemców

Autor Obywatelski

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po pracowników z innych krajów. Sami obcokrajowcy chętnie zakładają własne firmy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych największą grupę ubezpieczonych stanowią obywatele Ukrainy. Ponad dwie trzecie zgłoszonych w ZUS cudzoziemców to nasi wschodni sąsiedzi.Niespełna trzy lata temu zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców było niespełna 100 tys. przekroczyła sto tysięcy osób. Dane z 31 grudnia 2016 r. tego roku wskazują, że liczba ta wynosiła 293 tysiące. Aż 194 tys. to pracownicy, którzy legitymowali się obywatelstwem ukraińskim. Czynnikami powodującymi wzrost liczby głównie ukraińskich pracowników jest niestabilna sytuacja ekonomiczna na Ukrainie oraz dobra kondycja polskich firm. Z racji bliskiego sąsiedztwa oraz ułatwień wizowych obywatele Ukrainy stanowią zdecydowaną większość ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS.
Nie inaczej jest w województwie opolskim. – Pod koniec ubiegłego roku przedsiębiorcy z regionu zgłosili do ubezpieczenia społecznego prawie 7 tys. cudzoziemców, z czego ponad 5800 osób to obywatele Ukrainy. Jak przytłaczającą większością legalnie zatrudnionych są pracownicy zza wschodniej granicy, pokazują dane o innych cudzoziemcach. Drugą pod względem liczebności narodowością są Mołdawianie – 166 osób. W dalszej kolejności obywatele Niemiec – 141 osób, Białorusini – 92 osoby, Bułgarzy – 64 osoby, Rumuni – 64 osoby – informuje Sebastian Szczurek z opolskiego Oddziału Zakładu.
Aktualnie, opolska jednostka ZUS ubezpiecza o ponad 100% więcej obywateli innych państw niż w 2014 r. Wówczas zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego było niespełna 3 tys. pracowników. Zatrudnieni lub prowadzący działalność obywatele innych państw, podlegają krajowym przepisom o ubezpieczeniach społecznych. Nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy wyklucza to umowa między Polską, a macierzystym krajem pracownika.
Obywatele Ukrainy podejmujący zatrudnienie u opolskich przedsiębiorców powinni mieć świadomość, że od 1 stycznia 2014 r. Polska i Ukraina są związane umową o zabezpieczeniu społecznym, która stanowi podstawę prawą koordynacji systemów emerytalno-rentowych. * Przepisy tej umowy mają ułatwić osobom mającym okresy pracy (ubezpieczenia) w Polsce i na Ukrainie nabywanie uprawnień do świadczeń i ich pobieranie z tych państw.
Z przepisów zawartej umowy mogą czerpać obywatele zarówno Ukrainy jak i Polski. Szczególnie zaś ci, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, czyli są aktywni zawodowo. Chodzi o osoby zatrudnione oraz prowadzące działalność na własny rachunek. Zasada równego traktowania wynikająca z umowy, osobom, które są objęte jej zapisami daje wymierne korzyści. Mogę one być beneficjentami uprawnień wynikających z ustawodawstwa drugiego państwa. Oznacza to, że po spełnieniu konkretnych warunków obywatele Ukrainy, będą objęci polskimi świadczeniami emerytalno-rentowymi realizowanymi przez ZUS. Chodzi głównie o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu wypadków przy pracy czy zasiłki pogrzebowe.

ZUS Opole

Komentarze są zamknięte