„Amoris laetitia. Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?”.

Autor Obywatelski

W czwartek 24 listopadapobrane-1 br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana: „Amoris laetitia. Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?”. W czwartek, 24 XI 2016 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana: „Amoris laetitia. Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?”. Program konferencji przedstawia się następująco:

I sesja 9.30-11.15

Eberhard Schockenhoff, Freiburg in Br.
Theologischer Paradigmenwechsel und neue pastorale Spielräume / Zmiana paradygmatu w teologii i nowe obszary duszpasterskie

Anna Abram, London
„Pastoral discernment”, imagination and ékphrasis in Amoris laetitia / „Rozeznanie duszpasterskie”, wyobraźnia i ekfrazy w Amoris laetitia

Sigrid Müller, Wien
Zwischen den theologischen Stühlen: Zur Rolle der Moraltheologie im Ausgang von Amoris laetitia / Między teologicznym „młotem a kowadłem“: o roli teologii moralnej po Amoris laetitia.

II sesja 11.30-13.00

Wilibald Sandler, Innsbruck
„Sakramentale Barmherzigkeit“ und „sakramentale Unbarmherzigkeit“ für Menschen in komplexen Situationen / „Miłosierdzie sakramentalne“ i jego brak dla ludzi w złożonych sytuacjach

Ireneusz Mroczkowski, Warszawa
Etos miłosierdzia a dylematy sumienia osób żyjących w związkach niesakramentalnych / Barmherzigkeitsethos und Gewissensdilemmata für Personen in nichtsakramentalen Partnerschaften

Marian Machinek, Olsztyn
Nierozerwalność małżeństwa w adhortacji Amoris laetitia. Pytania otwarte / Unauflöslichkeit der Ehe im nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia. Offene Fragen

III sesja 14.00-15.30

Gusztáv Kovács, Pecs
Was wird sich in Ungarn nach Amoris laetitia ändern? / Co zmieni się na Węgrzech po Amoris laetitia?

Roman Globokar, Ljubljana
Zwischen Begeisterung und Besorgnis. Die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien / Między zachwytem i obawami. Recepcja Amoris laetitia w Słowenii

Konrad Glombik, Opole
Teologicznomoralne problemy społeczeństwa pluralistczynego po Amoris laetitia / Moraltheologische Problemy der pluralistischen Gesellschaft nach Amoris laetita

Hanna Honisz Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte