Brak na ratę kredytu? Bank powinien poszukać rozwiąznia wraz z klientem

Niezależna Gazeta Obywatelska

Chuck_kredyt-gotowkowy_tylko-razCo w sytuacji kiedy przestajesz spłacać kredyt? KNF uważa, że instytucja kredytowa powinna wspierać kredytobiorcę w restrukturyzacji zadłużenia.

Jestem w trudnej sytuacji finansowej, a mam duży kredyt mieszkaniowy. Czy bank może wypowiedzieć mi umowę kredytu? – pyta nasza czytelniczka.

Jeśli masz kredyt i spóźniasz się ze spłatą zadłużenia, zgodnie z Prawem bankowym kredytodawca czyli np. bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa może cię wezwać do spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Masz jednak prawo do restrukturyzacji kredytu.

Kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, to zazwyczaj otrzymuje od instytucji kredytowej list/wezwanie do zapłaty. Oprócz wezwania do zapłaty powinna się tam także znaleźć informacja, że w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania kredytobiorca może złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia.

„W przypadku złożenia takiego wniosku, kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez kredytodawcę oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy” – przypomina Komisja Nadzoru Finansowego.

W specjalnie wydanym piśmie do prezesów zarządów banków i prezesów zarządów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (DOK/WPR/075/9/1/2015/PM) prezes KNF Andrzej Jakubiak podkreślił, że „restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym”.

Oczywiście, nie oznacza to, że za każdym razem bank czy spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uwzględni wniosek o restrukturyzację. Jednakże – KNF – uważa, że w sytuacji, kiedy sytuacja finansowa kredytobiorcy pogorszyła się i ma charakter tymczasowy, to bank powinien uwzględnić taki wniosek. Zgodnie z Prawem bankowym, kredytodawca podejmując działania mające na celu spłatę długu, nie powinien mechanicznie podejmować działań, zmierzających od razu do wypowiedzenia umowy kredytu, czy pożyczki.

„Kredytodawca winien na wniosek kredytobiorcy przeanalizować jego sytuację i wspólnie z nim poszukiwać możliwych do zaakceptowania rozwiązań problemu zadłużenia” – podkreśla KNF. Jeśli jednak – wniosek o restrukturyzację kredytu zostanie odrzucony – bank powinien bez zbędnej zwłoki, pisemnie i szczegółowo wyjaśnić – przyczyny odrzucenia wniosku.

Zdaniem KNF, banki informację o możliwości wystąpienia z wnioskiem o restrukturyzację powinny zamieszczać także na swoich stronach internetowych. Rozwiązaniem w przypadku problemów ze spłatą kredytu są również mediacje między instytucją kredytującą a kredytobiorcą.

kurier PAP

Komentarze są zamknięte