Znamy wykonawcę parkingu podziemnego na 300 miejsc na placu Kopernika

Niezależna Gazeta Obywatelska
Wiśniewski z prawej fot. MM/UM OPOLE

Od lewej Padraic Coll oraz Michał Szramowski z firmy IGI Exclusive.

Miasto Opole w ramach realizacji rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej obejmującej plac Mikołaja Kopernika, jego otoczenie postanowiła zrealizować, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”.

Zgodnie z protokołem negocjacyjnymZasadnicze warunki realizacji przedsięwzięcia, którego sygnatariusze spotkali się w środę (12 sierpnia br.) w opolskim ratuszu, w obrębie placu Mikołaja Kopernika powstanie dwukondygnacyjny parking podziemny na 300 miejsc postojowych. Porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada też zagospodarowanie przestrzeni na powierzchni placu, zaprojektowanie i wybudowanie obiektu handlowo – usługowego (będzie naturalnym rozszerzeniem aktualnego C.H Solaris) a także zaprojektowanie i przebudowę układu drogowego w tamtym rejonie. Ma on w rejonie wjazdu i wyjazdu z parkingu umożliwiać włączenie się do ruchu w ul. Żeromskiego w obu kierunkach a dodatkowo w rejonie ronda Pileckiego powstanie prawoskręt w ul. Żeromskiego.

– Kluczem do udanego porozumienia jest sytuacja, w której obie strony odchodzą od stołu negocjacyjnego zadowolone. Tak też było w tym przypadku – mówi Michał Szramowski z firmy IGI Exclusive. – To milowy krok w zakresie inwestycji parkingowych dla Opola. Odpowiedzialny i aktywny samorząd powinien sięgać po takie narzędzia jak partnerstwo publiczno – prywatne. Warunki porozumienia jakie zawieramy są zrównoważone i jednocześnie atrakcyjne dla miasta – mówił w środę Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

inwestorzy parkingu Fot MMUM OPOLEZamierzeniem Miasta Opola, w związku z realizacją przedsięwzięcia, jest stworzenie nowego wizerunku placu Mikołaja Kopernika przy jednoczesnym zoptymalizowaniu liczby miejsc parkingowych w tej części Miasta, poprzez przeniesienie parkingu pod powierzchnię placu. Przedsięwzięcie ma na celu nadanie temu miejscu odpowiedniej rangi w architekturze miasta poprzez jego zagospodarowanie, odpowiadające zajmowanej lokalizacji oraz planowanej funkcjonalności. Zamierzeniem Miasta Opole jest zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do zrewitalizowanego placu Mikołaja Kopernika, jako miejsca spotkań i organizacji imprez masowych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane nr 2014/S110-193691 (nr referencyjny GI.7322.1.10.2014) zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11 czerwca 2014r. Zgodnie z treścią ogłoszenia przedmiotem zamówienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, sfinansowaniu, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji.

Partner Prywatny, wyłoniony w prowadzonym postępowaniu, zawrze z Miastem Opole umowę o wspólnej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakres rzeczowy Inwestycji będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu oraz zagospodarowaniu powierzchni Placu łącznie z prawem do zabudowy obiektem handlowym i/lub usługowym wydzielonej części nieruchomości stanowiącej wkład własny miasta Opola oraz przebudową układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej. Po zakończeniu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, Partner Prywatny pozostanie właścicielem ww. części nieruchomości wraz z prawem do zabudowy, zaś parking podziemny wraz z zagospodarowaną powierzchnią placu Mikołaja Kopernika pozostanie własnością Gminy Opole.

Postępowanie, zmierzające do wyłonienia Partnera Prywatnego, prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W wyznaczonym przez ogłoszenie terminie do dnia 01.08.2014r. do godz. 15.00 do Urzędu Miasta Opola wpłynął jeden wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym złożony przez IGI Exclusive Sp. z o.o. z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68. Wniosek spełnił wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu., w związku z powyższym wniosek został przez podmiot publiczny przyjęty i wnioskodawca został zakwalifikowany do udziału w negocjacjach.

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U. z 2009 r. poz. 19 nr 101 z późn. zm.) podmiot publiczny zaprosił wnioskodawcę do negocjacji w ramach przedmiotowego postępowania. Pierwsze spotkanie negocjacyjne odbyło we września 2014 r.

Negocjacje zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. Miasto Opole przewiduje możliwość zmiany lub ewentualnie doprecyzowania swoich potrzeb i wymagań, w stosunku do opisu przygotowanego na etapie ogłoszenia, w wyniku uwzględnienia efektów negocjacji przeprowadzonych z zainteresowanym podmiotem. Negocjacje prowadzone są przez zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w oparciu o regulamin negocjacji.

Po zakończeniu negocjacji, biorący w nich udział podmiot, otrzyma zaproszenie do złożenia oferty wraz z opisem warunków partnerstwa publiczno prywatnego. Po dokonaniu oceny oferty, zostanie podjęta decyzja o zawarciu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania ofert. Przed zawarciem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym podmiot zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych, o których mowa w ogłoszeniu.

UM Opole, tk

Komentarze są zamknięte