Plan i analiza gospodarcza południa Opola

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole Ratusz fot. NGORatusz na konferencji podsumował efekt prac opolskich naukowców m.in prof. Słodczyka pt. „Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym Parku Przemysłowego Metalchem, określonych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.” Poniżej przedstawiamy streszczenie dokumentu.

W związku z realizacją powyższego Grantu w tym na podstawie przeprowadzonej analizy diagnostycznej oraz opinii mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na badanym obszarze na temat występujących problemów funkcjonowania, a także uwzględniając potrzeby i wizje rozwoju definiowane przez ankietowanych sformułowane zostały rekomendacje dla polityki rozwoju i polityki przestrzennej. Podzielono je na następujące grupy tematyczne: Zagospodarowanie przestrzenne i estetyka przestrzeni, Ochrona środowiska przyrodniczego, Rozwój społeczny, Aktywność i atrakcyjność gospodarcza, System transportowy, Infrastruktura techniczna.
W ramach wyszczególnionych grup i przeprowadzonej analizy proponowane są następujące rekomendacje:
I. Zagospodarowanie przestrzenne i estetyka przestrzeni
1.​Wprowadzenie ciągów zieleni urządzonej o funkcji izolacyjnej pomiędzy zabudową wielorodzinną „starego” i „nowego” osiedla a ul. Oświęcimską.
2.​Wprowadzenie nasadzeń zielenią izolacyjną w pasie pomiędzy historyczną zabudową Grotowic, a planowanym nowym przebiegiem DW 423.
3.​Wyznaczenie i wybudowanie nowych parkingów w rejonie terenów zabudowy wielorodzinnej.
4.​Zwiększenie liczby miejsc postojowych na obszarze Parku Przemysłowego, w tym zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych.
5.​Poprawienie jakości przestrzeni prowadzącej od ul. Oświęcimskiej do przystanku PKP, w tym wybudowanie szerokiego ciągu pieszego, zapewniającego bezpieczne dojście, uzupełnionego pasem zieleni.
6.​Rozbudowa układu komunikacyjnego poprzez kształtowanie poprzecznych powiązań drogowych stanowiących alternatywne drogi dojazdu jak również ewentualnej ewakuacji terenu, w tym powiązanie w kierunku Maliny i dalej do drogi krajowej nr 94.
7.​Ukształtowanie systemu ścieżek rowerowych prowadzących zarówno w kierunku centrum Opola jak i w kierunku południowym i wschodnim, co pozwoli na zwiększenie dostępności sąsiednich miejscowości oraz terenów rekreacyjnych.
8.​Wstrzymanie rozszerzania Parku Przemysłowego o nowe tereny do czasu ukształtowania prawidłowych powiązań komunikacyjnych, szczególnie w zakresie ruchu samochodów ciężarowych, z uwzględnieniem pasów zieleni izolacyjnej od strony terenów mieszkaniowych. Zwiększanie powierzchni terenów przemysłowych bez uprzedniego rozwiązania problemów komunikacyjnych spowoduje jedynie pogłębienie dotychczasowych problemów, a dodatkowo zwiększenie frustracji mieszkańców.
9.​Wzdłuż ciągu od jego północnej strony przeznaczenie pasa terenu pod usługi służące obsłudze ludności z zakresu handlu, gastronomii, administracji, usług biurowych itp., co pozwoli na ukształtowanie lokalnego niewielkiego centrum, które dodatkowo powinno być wzmocnione obiektem o funkcji kulturalnej (sala spotkań), a także posterunkiem Policji.
10.​Przekształcenie lasu sąsiadującego z nowym osiedlem na Park Leśny, w tym jego oczyszczenie i zagospodarowanie w celu utworzenia bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej.
11.​Kształtowanie atrakcyjności przestrzeni poprzez wprowadzanie szpalerów drzew, ujednoliconej formy obiektów małej architektury, informacji wizualnej, jednolitej nawierzchni ciągów pieszych.
12.​Wprowadzenie ograniczenia wysokości zabudowy przemysłowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej do 15m.
13.​Wprowadzenie na terenach mieszkaniowych ograniczenia w zakresie lokalizacji nośników reklam.
14.​Zapewnienie większej liczby ławek w przestrzeniach publicznych.
15.​Wprowadzenie przepisów porządkowych wobec zachowania właścicieli zwierząt dotyczących zachowania czystości i porządku, w tym sprzątania odchodów zwierząt.
II. Ochrona środowiska przyrodniczego
1.​Zachowanie i odtwarzanie obudowy ekologicznej Odry, pozostawiając zieleń łęgową wzdłuż rzeki, w tym zadrzewienia i krzewy w pasie od linii brzegowej do wałów.
2.​Objęcie ochroną prawną doliny Lutni, jako użytku ekologicznego.
3.​Wprowadzenie bezwzględnego zakazu lokalizacji zabudowy na terenach narażonych na powódź obejmujących teren od linii brzegowej do wałów (zagrożenie powodzią o prawdopodobieństwie raz na 10 lat i raz na 100 lat).
4.​Uwzględnianie w zagospodarowaniu terenów strefy o szerokości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych, w tym m.in. ograniczenia dla lokalizacji nowej zabudowy.
5.​Niedopuszczanie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w strefach oddziaływań akustycznych przy jednoczesnym minimalizowaniu uciążliwości oddziałujących na obecną strefę mieszkaniową.
6.​Wprowadzenie zespołów zieleni urządzonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
7.​Wprowadzenie zieleni izolacyjnej wokół terenu przemysłowego.

III. Rozwój społeczny

1.​Wprowadzenie szerokiego zakresu usług publicznych: administracji, kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi ludności w obrębie istniejących terenów mieszkaniowych.
2.​Stworzenie żłobka publicznego bądź oddziału żłobka (grupy małych dzieci) w istniejącym na badanym obszarze przedszkolu, jeśli pozwalają na to istniejące warunki związane z np. z wielkością i stanem budynku).
3.​Poprawa dostępności do usług edukacyjnych, w szczególności na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej – poprzez oddanie do użytku nowego obiektu lub zwiększenie liczby oddziałów klasowych.
4.​Powołanie instytucji np. domu kultury, działającej w wyznaczonych i dogodnych dla mieszkańców godzinach (w tym również popołudniowych), zapewniającej możliwość spędzania wolnego czasu w formie zorganizowanej przez wszystkie grupy wiekowe.
5.​Zwiększenie oferty kulturalno – rozrywkowej, np. koncerty, wystawy, konkursy, a także promowanie aktywności kulturalnej lokalnej społeczności.
6.​Stworzenie nowego obiektu sportowo – rekreacyjnego i poprawa stanu istniejących terenów sportowych zlokalizowanych na „nowym” osiedlu przy sąsiedztwie zabudowy garażowej.
7.​Oddanie do użytku placów zabaw oraz poprawa stanu zagospodarowania istniejących na „nowym” osiedlu lub budowa ogrodzonego i odpowiednio wyposażonego placu zabaw na terenie „starego” osiedla.
8.​Wzmożenie opieki i kontroli wobec ludności mieszkającej w blokach socjalnych oraz przebywających w noclegowni, w tym podjęcie działań reintegracyjnych dla tej społeczności.
9.​Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zlokalizowanie całodobowego posterunku Policji i/lub Straży Miejskiej.
10.​Wprowadzenie monitoringu przestrzeni publicznych poprzez zastosowanie systemu kamer mobilnych.
11.​Stworzenie możliwości do rozszerzenia oferty usług gastronomicznych i rozrywkowych np. poprzez preferencyjne warunki prowadzenia działalności w dzielnicy (np. pod względem podatkowym).
12.​Zwiększenie liczby miejsc pracy dla kobiet głównie poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy w usługach (w tym handlu).
13.​Podniesienie aktywizacji zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych.

IV. Aktywność i atrakcyjność gospodarcza

1.​Sformalizowanie funkcjonowania Parku Przemysłowego Metalchem poprzez powołanie instytucji zarządzającej i koordynującej działania, szczególnie w zakresie infrastrukturalnym, współpracy B+R, współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i średnimi, działań promocyjnych, identyfikacyjnych itp.
2.​Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie PPM, wprowadzenie komunikacji publicznej na teren PPM, która ułatwiłaby dojazdy do pracy pracownikom, wprowadzenie ulg podatkowych, bądź zmiana sposobu naliczania podatków, która miałaby na celu wyrównanie szans rozwoju firm zlokalizowanych na terenie PPM, z firmami WSSE.
3.​Stworzenie internetowej bazy informacji o stażach, programach, naukowcach i przedsiębiorcach zgłaszających chęć podjęcia współpracy sfery naukowej i biznesowej.
4.​Stworzenie jednostki udzielającej wsparcia przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych i wdrażania innowacji od strony formalnej.
5.​Zachęcenie uczelni wyższych do oferowania możliwości podjęcia studiów dualnych (w konsultacji z przedsiębiorstwami- w celu identyfikacji zapotrzebowania na specjalistów), które umożliwią nabycie umiejętności praktycznych i w efekcie dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i wymagań zgłaszanych przez przedsiębiorstwa.
6.​Wypromowanie Parku Przemysłowego jako miejsca lokalizacji usług otoczenia biznesu, w tym tworzenie miejsc pracy dla kadry wysoko wykwalifikowanej.
7.​Wspieranie działań na rzecz kształtowania sieci współpracy przedsiębiorstw i jednostek otoczenia biznesu w celu zawiązania inicjatywy o charakterze klastra przemysłu metalurgicznego.
8.​Wprowadzenie spójnego systemu identyfikacji i informacji przestrzennej w tym poprzez prawidłowe i czytelne oznakowanie terenów poszczególnych firm (zadanie związane również z zagospodarowaniem przestrzennym i poprawą ładu przestrzennego).
9.​Wykup lub zamiana udziałów w działkach drogowych na terenie Parku Przemysłowego. W szczególności należy rozważyć możliwość zamiany gruntów za udziały w działkach budowlanych będących we władaniu gminy, co może zachęcić obecnych właścicieli do zawarcia transakcji, skutkując uporządkowaniem sytuacji własnościowej i umożliwi racjonalne zarządzanie terenem.

V. System transportowy
1.​Rozwiązanie konfliktu i problemów wynikających ze współużytkowania systemu drogowego przez mieszkańców, przedsiębiorstwa i ich pracowników oraz ruch tranzytowy,
2.​Dostosowanie istniejącego systemu drogowego do potrzeb przedsiębiorstw zlokalizowanych w Parku Przemysłowym Metalchem,
3.​Poprawa tych elementów podsystemu transportowego, które powodują niedostateczną funkcjonalność podsystemu transportowego z punktu widzenia mieszkańców,
4.​Poprawa jakości transportu publicznego

W zakresie transportu kolejowego:

1.​Remont i modernizacja stacji kolejowej Grotowice, w tym dostosowania jej do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
2.​Zapewnienie dogodnego i bezpiecznego dojścia do stacji od strony ul. Oświęcimskiej (w tym wprowadzenia oznakowania umożliwiającego łatwą lokalizację stacji).
3.​Wprowadzenie szynobusów na odcinku Opole-Krapkowice jako alternatywnego środka komunikacji w przewozach pasażerskich działającego na zasadach szybkiej kolei miejskiej (model Trójmiasta). Dodatkowo pozwoliłoby to na wzmocnienie powiązań przestrzennych na rzecz budowania aglomeracji opolskiej.
4.​Poprawa stanu technicznego i jakości infrastruktury kolejowej, w tym bocznic kolejowych na terenie Parku Przemysłowego.
5.​Stymulowanie przedsiębiorstw do wykorzystywania transportu kolejowego, w tym bocznic.

W zakresie żeglugi śródlądowej:

1.​Poprawa warunków żeglugi Odrzańskiej Drogi Wodnej.

VI. Infrastruktura techniczna

1.​Wprowadzenie zapisu dopuszczającego lokalizację instalacji do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100kW w zakresie fotowoltaiki, w tym w szczególności instalacji montowanych na dachach budynków.
2.​Budowa sieci oświetlenia ulic i dróg na obszarze Parku Przemysłowego.
3.​Poprawa stanu technicznego chodników i dróg.
4.​Zaprojektowanie i modernizacja istniejących odcinków systemu odprowadzania wody deszczowej, szczególnie w strefie dzielnicy zabudowań jednorodzinnych.T

Komentarze są zamknięte