Kartka z kalendarza: dziś mija 6. rocznica wejścia Polski do strefy Schengen

Niezależna Gazeta Obywatelska

21 grudnia 2007 r. Polska przystąpiła do tzw. strefy Schengen obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. Nasze państwo ratyfikowało tzw. układ z Schengen – porozumienie zawarte 14 czerwca 1985 r. w miejscowości Schengen w Luksemburgu, które znosiło kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmocniono współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, a także współpracę przygraniczną.

Przygotowania do wejścia do strefy Schengen Polska poczyniła już w grudniu 2004 r., kiedy to ustanowiono Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej. Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej wpłynął do Sejmu 5 lipca 2007 r. Na posiedzeniu nr 46 V kadencji Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. 401 posłów było za, 29 przeciw, 8 wstrzymało się. Senat nie wniósł poprawek. 7 września 2007 Lech Kaczyński, Prezydent RP podpisał ustawę. Zgodnie z art. 46 ustawy i decyzją Rady Rzeczpospolita Polska weszła do Układu z Schengen 21 grudnia 2007 r. W 2011 r. rozpoczęły się prace nad modyfikacją układu, która dałaby możliwość pozwolenia państwom członkowskim na okresowe przywrócenie kontroli na ich granicach wewnętrznych.

Komentarze są zamknięte