NGO K-K: Aktywność i kompetencje = Praca

Niezależna Gazeta Obywatelska

praca, człowiek, sxcOsoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym mają możliwość w ramach projektów: „Aktywność i kompetencje = Praca” oraz „Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu” podnieś swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje społeczne. Europejski Fundusz Społeczny, z którego finansowane są projekt zapewni im również pomoc doradczą, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Celem projektów jest podjęcia zatrudnienia przez ich uczestników.

Bezrobocie w największej mierze prowadzi do wykluczenia społecznego, przede wszystkim wykluczenia materialnego, ponieważ wynika z braku stałych dochodów z pracy. W Polsce tym typem wykluczenia społecznego jest zagrożonych 12,7% populacji kraju. Natomiast w województwie opolskim odsetek osób zagrożonych tym zjawiskiem wynosi aż 13,2%. Jest to ten rodzaj wykluczenia, który dotyka największą liczbę obywateli. W tym przypadku występuje również najmniejsze zróżnicowanie pomiędzy zagrożonymi, a realnie wykluczonymi. Tak wiec przeciwdziałanie bezrobociu jest priorytetem, ponieważ niemal wszyscy zagrożeni wykluczeniem są już faktycznie wykluczeni.

Każdego miesiąca w województwie opolskim pozostaje niezrealizowanych kilkaset ofert pracy. Sytuacja na rynku pracy jest więc trudna, gdyż z jednej strony pracodawcy maja trudności w zakresie znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, z drugiej strony osoby bezrobotne nie mogą znaleźć pracy, co spowodowane jest głównie nieposiadaniem przez nich odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności wymaganych na rynku pracy. Konieczne jest zatem zastosowanie kompleksowych form przygotowujących skutecznie osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie w projektach jest więc wieloaspektowe. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Na etapie motywowania uczestników zastosowany jest warsztat „Kuźnia optymizmu”, pomagający w podniesieniu samooceny i zdobywaniu umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Natomiast szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości, pozwoli nabyć umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy. Szkolenie to dzięki zapoznaniu się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej pozwoli także uczestnikom na rozważenie możliwości podjęcia pracy również poprzez samozatrudnienie. Kluczowym elementem będą także oferowane w projekcie dla każdego uczestnika trzy miesięczne płatne staże zawodowe, będące znakomitą możliwością pokazania się pracodawcy. Dzięki tak kompleksowemu wsparciu uczestnicy projektu zwiększą swoja pozycję na rynku pracy.

Wspomnieć należy także, że uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymują także stypendium stażowe i szkoleniowe, materiały szkoleniowe i wyżywienie. Dodatkowo osoby zamiejscowe mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

W ramach projektów uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w następujących kursach zawodowych: Opiekunka osób starszych i  niepełnosprawnych, Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych, Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany, Pracownik administracyjno-biurowy.

Uczestnikiem projektów mogą być osób bezrobotne, w wieku do 30 lat, oraz które ukończyły 50 rok życia. Wybór tej grupy wiekowej wynika ze szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tych osób. Łącznie planujemy objąć wsparciem 100 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie –Koźlu, lub pod nr telefonu 77 483 48 95. Zapraszamy także na nasza stronę internetową: www.fddp.pl

za: informacja prasowa FDDP

Komentarze są zamknięte