Nasz temat: ścieki sanitarne nie trafiają do oczyszczalni, ale bezpośrednio do Nysy Kłodzkiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

3Mieszkańcy Osiedla Mickiewicza w Lewinie Brzeskim wielokrotnie zwracali się do władz Gminy Lewin Brzeski z postulatem budowy kanalizacji sanitarnej na ich osiedlu. Prośby kierowane do władz gminnych przybierały różną formę tj. wniosków mieszkańców na piśmie, interpelacji radnego kierowanych do burmistrza, indywidualnych interwencji u burmistrza, czy wreszcie – zbiorowego  protestu  skierowanego  do Rady Miejskiej i Burmistrza Lewina Brzeskiego.

W uzasadnieniu wnoszonych postulatów mieszkańcy podnosili, że:

– ścieki sanitarne z osiedla odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej zbudowanej w latach 90-tych z rur betonowych nieprzystosowanych do odbioru agresywnych substancji ,

– brak regularnej konserwacji i czyszczenia osiedlowej sieci grozi jej całkowitą niedrożnością , w niektórych miejscach przekrój rur zmniejszony o  60 %, /foto nr 1/

– liczne i dokuczliwe awarie sieci powodują powstawanie zagrożenia epidemiologicznego  wskutek wypływających na ulice nieczystości.

 W dniu 9 czerwca br. w wyniku intensywnych opadów deszczu i kolejnej awarii kanalizacji ogólnospławnej, na ulicy Romantycznej osiedla  utworzyło się rozlewisko wody opadowej  zmieszanej z fekaliami na całej szerokości jezdni i długości 120 m  /foto nr 2 i 3/

Po interwencji, pracownicy gminnej spółki Hydro – Lew  udrożnili częściowo  zablokowane miejsce  lecz ta  śmierdząca i skażona bakteriami chorobotwórczymi substancja  w wyniku cofki wpłynęła częściowo do  rowu melioracyjnego, który ma za zadanie odwadniać ogródki działkowe zlokalizowane przy osiedlu. Wysuszony na słońcu i śmierdzący osad pozostawał na asfalcie przez kilka dni zanim spłukał go obfity deszcz.

Konieczność budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Mickiewicza mieszkańcy argumentowali także – jak sądzili -nadmiernym obciążeniem miejskiej oczyszczalni  ogromnymi  ilościami ścieków sanitarnych, które rozcieńczone  wodą opadową lub topniejącym śniegiem  trafiają do niej w celu zneutralizowania.

Niestety, do powyższej argumentacji mieszkańców kierowanej do Burmistrza Lewina Brzeskiego wkradł się bardzo poważny błąd.

Okazuje się bowiem, że ścieki sanitarne wpływające do kanalizacji ogólnospławnej z Osiedla Mickiewicza i ulic Marzanny oraz Krasickiego w Lewinie Brzeskim, nie trafiają do oczyszczalni ścieków, ale  rowów  melioracyjnych, a stamtąd  do  Nysy Kłodzkiej!!!

Część rowów melioracyjnych w mieście jak i poza jego granicami – na długości 1,5 km – pełni rolę ruchomego szamba wypełnionego skażoną substancją pochodzenia biologicznego i związków chemicznych. Ostatni odcinek rowu melioracyjnego o długości 320 m  i  szerokość od  2 -4 m. pełni rolę końcowego osadnika gnilnego,  z którego wierzchnia część skażonych substancji przelewem  trafia do studzienki rewizyjnej przy wale przeciwpowodziowym. Następnie podziemnym  kanałem  długości 210m. biegnącym pod wałem i wzdłuż polnej drogi  skażona substancja odprowadzana jest do Nysy  Kłodzkiej.

Trasę przepływu ścieków sanitarnych od końca kanalizacji deszczowej w mieście Lewin Brzeski, a następnie  rowami melioracyjnymi do Nysy Kłodzkiej obrazuje załącznik mapowy do pisma.          Rodzaj i orientacyjną ilość substancji obrazują przesłane przy piśmie zdjęcia na płycie CD, ponumerowane i opisane w sposób umożliwiający zlokalizowanie miejsc na mapie i w terenie.

                Ponadto proszę o zbadanie następujących spraw :

1. W Lewinie Brzeskim w Parku Miejskim został zbudowany kompleks boisk w ramach programu rządowego Orlik 2012. Dokumentacja techniczna przewidywała wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej  o przekroju 160 i długości 147 m z włączeniem  do istniejącej sieci przy ulicy Zamkowej. Zadanie nie zostało zrealizowane i ścieki sanitarne są odprowadzane do wybudowanego bez pozwolenia na budowę szamba jednokomorowego o poj.10 m3. Szambo wybudowano w odległości 10 m. od stopy wału na terenie zalewowym.

2. Dla zaopatrzenia w wodę do celów bytowych i sanitarnych Orlika 2012 wybudowano sieć wodociągową o przekroju 90 i dł.101 m. oraz ciśnieniu roboczym ca 5 atm. Sieć przebiega na odcinku blisko 70 m w miejscu , w którym projektowana jest budowa wału przeciwpowodziowego wraz z przejazdem przez ten wał. W przypadku awarii sieci wodociągowej na tym odcinku , dojdzie do uszkodzenia konstrukcji wału i przejazdu bowiem wodociągu nie umieszczono w koniecznej w takiej sytuacji rurze osłonowej.

Autor: Ludwik Juszczak, Radny Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego

Treść pisma skierowana do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który sprawą się zainteresował.

Komentarze są zamknięte