Debata nad absolutorium dla rządu Tuska

Redaktor Obywatelski

expose Donald TuSKa [niezalezna.pl]1. Wczoraj odbyła się w Sejmie debata nad wykonaniem budżetu państwa za rok 2012 i w konsekwencji nad absolutorium dla Rady Ministrów za rok ubiegły. Towarzyszyło jej wystąpienie prezesa NBP Marka Belki, podczas którego przedstawił sprawozdanie z działalności banku centralnego i sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej za rok 2012.

Wystąpił także prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski i on także przedstawił ocenę Izby, dotyczącą wykonania budżetu, a więc ocenę tego jak realizowane były dochody i wydatki budżetowe w roku poprzednim.

Marszałek Sejmu jak to ma w zwyczaju określiła czas przeprowadzenia tej debaty jako debatę krótką i w związku z tym 140 osobowy klub poselski Prawa i Sprawiedliwości, miał zaledwie 33 minuty aby przedstawić swoje racje.

2. Zabierałem głos w tej debacie i zwróciłem uwagę na 4 moim zdaniem najważniejsze kwestie.

Po pierwsze na wyraźne załamanie się dochodów podatkowych już w roku 2012. Dość powiedzieć, że były one aż o 16 mld zł niższe od tych planowanych.

Szczególnie załamanie widać było we wpływach z podatku VAT. Były one niższe o 12 mld zł o tych planowanych, a byłyby jeszcze niższe o kolejne 2-3 mld zł gdyby nie rozporządzenie ministra Rostowskiego, w którym zdecydował, że zwroty VAT za grudzień 2012 roku dokonywane w styczniu, zostały zaliczone w ciężar roku 2013.

Tak szokujący spadek dochodów z VAT nastąpił mimo wzrostu stawek VAT o 1 pkt procentowy, a także wzrostu gospodarczego wynoszącego 1,9% PKB i średniorocznej inflacji wynoszącej 3,7%.

3. Drugą kwestią na którą zwróciłem uwagę, był gwałtowny przyrost kosztów obsługi długu publicznego o blisko 6 mld zł czyli 17% w stosunku do roku 2011. Udział wydatków na tę obsługę wyniósł już 13,2% całości wydatków budżetowych i był o 1,3 punktu procentowego wyższy niż w roku 2011.

Coraz poważniejszym problemem jest struktura tego długu jeżeli chodzi o podmioty go finansujące oraz struktura walutowa.

Wynoszący na koniec 2012 roku aż 890 mld zł dług publiczny był finansowany w blisko 52% przez inwestorów zagranicznych, a z kolei blisko 1/3 tego długu czyli kwota około 300 mld zł jest zaciągnięta w innych walutach niż złoty.

Zwracałem uwagę, że każde zawirowanie na rynkach finansowych, może natychmiast spowodować panikę wśród inwestorów zagranicznych, a ci gdyby gwałtownie pozbywali się naszych papierów wartościowych, spowodują równie gwałtowne podwyższenie ich rentowności.

Jeszcze bardziej katastrofalna w skutkach może być gwałtowna dewaluacja złotego, wtedy następuje równie gwałtowny przyrost kwoty długu mimo tego, że Polska fizycznie nie pożycza dodatkowo ani dolara lub euro.

4. Trzeci problem który poruszyłem, to grabieżcza polityka dywidendowa rządu. Otóż w 2012 roku wpływy z dywidend od spółek Skarbu Państwa wyniosły 7,5 mld zł i były o 44% wyższe niż w roku 2011.

Ponad 3 mld zł pobrano od 4 koncernów energetycznych i to moim zdaniem spowodowało, że wszystkie one zrezygnowały w 2013 roku z wcześniej planowanych dużych inwestycji w nowe bloki energetyczne.

Z kolei blisko 2 mld zł pobrano z KGHM i taka dywidenda dla Skarbu Państwa spowodowała konieczność wypłaty przez tę firmę blisko 4 mld zł dywidendy dla zagranicznych udziałowców tego koncernu. Także i on po tej wypłacie poważnie ograniczył wydatki inwestycyjne.

5.Wreszcie czwarty problem to sytuacja w drogownictwie. Tutaj wyszedłem poza rok 2012 i stwierdziłem, że wydatki na drogi w wysokości blisko 100 mld zł w latach 2008-2012, nie spowodowały wybudowania żadnego pełnego ciągu drogowego z Zachodu na Wschód i z Północy na Południe , a jednocześnie upadła większość firm zaangażowanych w realizację tych kontraktów.

Co więcej firmy wykonawcze szacują swoje roszczenia wobec Skarbu Państwa na kwotę przynajmniej 10 mld zł i wszystko wskazuje na to, że te roszczenia będą musiały zostać pokryte po przegranych przez GDDKiA procesach sądowych.

6. Podobnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2012 rok zgłoszono z trybuny sejmowej jeszcze kilkadziesiąt ale mimo tego jak wskazuje przebieg debaty, większość koalicyjna Platformy i PSL-u w piątek przegłosuje pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

Koalicja w Sejmie ma oczywiście większość ale to jeszcze nie powód aby przegłosowywać, że w jednym tygodniu zamiast czwartku i piątku, będziemy mieli teraz dwa piątki.

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł PiS

Komentarze są zamknięte