Opolski ratusz konsultuje regulamin czystości i porządku

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże aby do tego doszło, gmina jest zobowiązana wpierw zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Ustawa daje czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać. Zakres zmian dotyczy podstawowych zagadnień:

1. zadań i uprawnień dla gmin i samorządu wojewódzkiego;

2. obowiązków wytwórców odpadów komunalnych, tj. właścicieli nieruchomości;

3. zasad świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jednym z elementów zorganizowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Opolu jest dostosowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola do wymogów nowej ustawy. Regulamin, określając szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola, ma służyć osiągnięciu następujących celów wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017:

1. ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2. zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3. zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

4. wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej informuje, iż w terminie od 17.10 do 4.11.2012 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

1) Uwagi i opinie dotyczące „projektu regulaminu” należy zgłaszać na piśmie drogą pocztową do Urzędu Miasta Opola na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności odniesienie do zapisów

konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem oraz pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji organizacji. W przypadku mieszkańców miasta Opola imię nazwisko i adres oraz telefon, opcjonalnie adres email.

Projekt uchwały poddany konsultacjom http://www.opole.pl/miasto/artykuly/33725-35150-Konsultacje-dot-regulaminu-czystosci#paragraph3344

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte