Komunikat w sprawie kontroli Ministra Sprawiedliwości prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu informacjami o prowadzeniu przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz w Sądzie Rejonowym w Opolu „kontroli”, której przedmiotem jest sprawa dotycząca zatrzymania Pani Joanny W.”, wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu społecznemu tą sprawą, uprzejmie informuję, że:

wbrew doniesionym medialnym, żaden przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości nie prowadzi „kontroli” akt sprawy, sygn. VII Ks 74/10 w Sądzie Rejonowym w Opolu, w której doszło do orzeczenia wobec Pani Joanny W. zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę a następnie zatrzymanie skazanej przez Policję;

z aktami sprawy, w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, zapoznany został w dniu 29 października 2012 r. przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka;

uchwalona przez Sejm i obowiązująca od 28 marca 2012 r. ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070, z późniejszymi zmianami) nie przewiduje instytucji „kontroli” spraw rozpoznawanych przez sąd przez Ministra Sprawiedliwości;

sprawność postępowania w sprawie, sygn. VII Ks 74/10 dotyczącej Pani Joanny W. zbadana została, w ramach uprawnień wynikających z art. 37b § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przez prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, a uprawnienia tego nie należy utożsamiać z możliwością (kontrolą) oceny zasadności decyzji merytorycznych podejmowanych przez Sąd Orzekający w tej sprawie;

Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji) na swoją prośbę zostało poinformowane w dniach 29 października i 30 października 2012 r. przez prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustaleniach, co do szczegółowo (chronologicznie) opisanych czynnościach Sądu Rejonowego – Sekcji Wykonawczej w Opolu, w wyniku których, a także decyzji podjętych przez funkcjonariuszy Policji, doszło do zatrzymania Pani Joanny W.;

prezes Sądu Okręgowego w Opolu wykonując czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nie dopatrzył się uchybień w zakresie sprawności postępowania sądowego, które obligowały by do podjęcia działań o charakterze dyscyplinarnym, biorąc także pod uwagę, że sprawa, sygn. akt VII Ks 74/10 z uwagi na uiszczenie kary grzywny została już zakończona;

o ustaleniach poczynionych przez prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, oprócz Ministra Sprawiedliwości, poinformowany został Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;

Autor: Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu

Komentarze są zamknięte