„Złoty” biznes na mieniu gminnym? Czy Banie Mazurskie tracą na realizacji obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków?

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż (ZChR)/NGO

W środę 10 stycznia, do wójta Bań Mazurskich (pow. gołdapski) – za pośrednictwem przewodniczącej tamtejszej rady gminy Stefanii Urbańskiej – wpłynęła interpelacja radnego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża. „Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś zawarł 31.12.2020 roku z firmą „Optima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę 23/2020 z dnia 31.12.2020 roku dotyczącą oddania tej spółce w dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami  oraz obiektami infrastruktury technicznej. Z zapisu art. 9.1. w/wym. umowy wynika, że Gmina z tytułu dzierżawy uzyskuje czynsz w wysokości 14760 PLN brutto. Zgodnie z art. 3.1. i 3.2. umowy dochody dzierżawcy stanowią należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Można przyjąć, że w Gminie Banie Mazurskie mieszka 3750 osób. Ryczałtowo ponoszą oni miesięcznie koszt dostawy 3 m3 wody i odprowadzenia ścieków po około 16 PLN za metr. To stanowi około 1 800 000 PLN miesięcznie i 2 160 000 PLN rocznie. Gmina dopłaca również do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków pokaźną roczną kwotę. Jeśli przyjąć różnice miedzy czynszem dzierżawnym w ujęciu rocznym, tj. 177 120 PLN a dochodem rocznym Optimy brutto, to prywatna firma uzyskuje przychód na poziomie 1 622 880 PLN – nie licząc dopłaty.” – czytamy w uzasadnieniu interpelacji.

Samograj?

Gdyby nawet przyjąć, że koszty obsługi sieci wodnokanalizacyjnej stanowią 50% kwoty przychodu „Optimy”, to dochód z tytułu korzystania z majątku gminnego wynosi rocznie ponad 800 000 PLN,  a zatem około 66 600 PLN miesięcznie. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że firma złożyła 15.11.2023 roku też odwołanie od decyzji Prezesa PGW Wody Polskie odmawiającej skrócenia taryf, zatem ta firma przygotowuje się do ponownej podwyżki ceny m3 dostarczanej wody. Umowa z firmą Optima została zawarta na czas nieokreślony.”

– zauważył w interpelacji radny ZChR.

Radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zadał też wójtowi tej gminy ważne pytania.

  1. Czy budżet Gminy na rok 2024 przewidujący ponad 1 mln PLN deficytu nie wskazuje, że panaceum na stan gminnej kasy można odnaleźć w wypowiedzeniu w/wym. umowy, a zatem wykreowania dochody w postaci bezpośredniego zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków przez Gminę za pośrednictwem sieci wodno-kanalizacyjnej należącej do Gminy?

  2. Czy koszt dostarczenia wody i odbioru ścieków ulegnie zmianie w roku 2024, a jeżeli tak, to jak zmieni się gminna dopłata? Z jakich środków Gmina sfinansuje ewentualny wzrost dopłaty?

  3. Czy przejawem dobrego zarządzania Gminą jest oddawanie w ujęciu 2 lat (2001-2003) poważnych środków finansowych – rzędu milionów złotych – firmie prywatnej?”

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt Bań Mazurskich ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *