Przemysław Sytek z ZChR: Jak można odrzucać Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II i jednocześnie dziś „lać łzy” w rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca?

Zastępca Naczelnego

Przemysław Sytek (ZChR)/Twitter.com

Dzisiaj obchodzimy 17. rocznicę odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. Media są pełne postów oraz twittów polityków z Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Tymczasem, wielokrotnie ręka w rękę, radni sejmików wojewódzkich z PiS i PO odrzucali w marcu petycje Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w 16 województwach Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. To jest obłuda! Najbardziej kompromitujące uzasadnienie do odrzucenia nauczania naszego Wielkiego Rodaka otrzymałem niedawno od Małgorzaty Waszak-Klepki, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W odpowiedzi na petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin trzeba także zwrócić uwagę, że „Karta Praw Rodziny”, uchwalona 42 lata temu, nie odpowiada na wyzwania i problemy współczesnych rodzin. Przede wszystkim nie dostrzega podmiotowości wszystkich jej członkiń i członków, stawiając interes rodziny nad dobro i potrzebę rozwoju jednostek. Symptomatyczne jest niezrozumienie dążeń emancypacyjnych kobiet i stereotypowe postrzeganie roli matki i ojca, ograniczające możliwości i aspiracje kobiet wyłącznie do wychowywania dzieci. Niestety w odniesieniu do dzieci Karta stanowi poważny regres w postrzeganiu praw dziecka. Uznając że rodzice mają „niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa” Karta stoi wyłącznie na straży władzy rodzicielskiej, bez uznania, że w procesie wychowania rodzice mają także obowiązki wobec dziecka, wynikające z konieczności zaspokojenia jego potrzeb, dbania o jego dobro i stwarzania możliwości wszechstronnego rozwoju. Karta Praw Rodziny narusza zapisy Konwencji o prawach dziecka, w której czytamy m.in. o prawie do swobodnej wypowiedzi myśli i poszukiwaniu wiedzy i różnych idei i wartości (Artykuł 12., 13. i 14.).”

– uchwalili sobie 28 marca 2022 roku wielkopolscy radni – nie zapraszając nawet ZChR do zabrania głosu w charakterze wnioskodawców. Czy to jest poziom rozwoju demokracji w mentalności władz samorządowych Wielkopolski …?

OBEJRZYJ SPOT ZChR

Zjednoczenie swą petycję złożyło jeszcze w grudniu 2021 r. Dotyczyła przyjęcia przez samorząd województwa Karty Praw Rodzin Jana Pawła II, przyjętą przez Stolicę Apostolską w 1983 r.

Znajdują się w niej m.in. zapisy:

  • „rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych”,
  • „wynagrodzenie za pracę winno być wystarczające do założenia i godnego utrzymania rodziny”, że należy szanować i uznać pracę matki w domu”,
  • „władze publiczne winny wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa”,
  • „związki pozamałżeńskie nie mogą być stawiane na równi z małżeństwami zawartymi w sposób właściwy”.

Wielkopolscy radni sprawę widzą inaczej.

Dodatkowo Konwencja wskazuje, że dziecko ma mieć dostęp do informacji pochodzących ze środków masowego przekazu i materiałów z różnorodnych źródeł (artykuł 17.). Dziecko powinno być przygotowywane do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu pokoju, szacunku i równości płci (artykuł 29.). Natomiast Artykuł 5., przedstawionej Karty Praw Rodziny, oddaje całkowitą decyzyjność rodzicom w kwestiach zdobywania wiedzy i kształcenia, co uniemożliwia dziecku – do osiemnastego roku życia – poszerzenie wiedzy w szerszych źródeł i kształtowanie jego własnej tożsamości. Konstytuując moralną wartość rodziny opartą na nierozerwalności małżeństwa i bezwzględnej władzy rodziców, Karta Praw Rodziny w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji rodziny w kryzysie. Tym samym zapisy Karty uniemożliwiają skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, które dotykają także systemy rodzinne: przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniu, nadużyciom seksualnym, dysfunkcjom wychowawczym.”

– przekonują w uzasadnieniu do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XL/775/22 w stylu gazety Urbana.

Jeśli zatem, jakiś wielkopolski radny dzisiaj będzie lał „krokodyle łzy” w związku z 17 rocznicą odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II, to wprost kpi nie tylko z naszego Wielkiego Rodaka czy Jego dorobku, ale pluje w twarz własnym wyborcom. I tyle.

ZOBACZ SKANDALICZNĄ UCHWAŁĘ WIELKOPOLSKICH RADNYCH

20220331092040_uchwalaxl77522

Przemysław Sytek *

*poseł na Sejm RP I kadencji – absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu przy Akademii Ekonomicznej i The Nottingham Trent University.25 lutego 2001 został przewodniczącym Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (pełnił tę funkcję do 2005). Społeczny pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dra Bogusława Rogalskiego w Poznaniu.

 

 

Komentarze są zamknięte