100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Kultura łączy narody – dzisiaj szczególnie!

Zastępca Naczelnego

Źródło: ZChR

Jak wiemy 18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Nie tylko dla Polaków, ale i dla przedstawicieli wielu narodów świata Papież Jan Paweł II jest postacią, która pozostawiła po sobie świadectwo kultury chrześcijańskiej zdolnej do prawdziwego dialogu i wspólnego działania na rzecz godności życia człowieka, w jakimkolwiek miejscu ziemi by się znajdował i skądkolwiek by pochodził.

Z tej racji, fundacja Studium Culturae Ecclesiae, chciałaby na łamach Waszego portalu, a także chadecy.pl oraz przy pomocy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zaprosić do wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, a zwłaszcza kultury chrześcijańskiej, osoby i instytucje chcące przedstawić i rozwijać swój wkład w życie narodów między innymi nawiązując do życia i nauki Św. Jana Pawła II. Zaproszenie kierujemy zarówno do obywateli polskich jak i zagranicznych.

Żyjemy w świecie różnych tradycji, obyczajów i religii, wymiana gospodarcza jak i nowe formy współpracy międzynarodowej, a często i wędrówek ludzi z miejsca na miejsce, aby szukać rozwiązań dla problemów życiowych, wciąż będą nas stawiać przed potrzebą takiej kultury ogólnoludzkiej, która zabezpieczy zrównoważone relacje narodów i grup społecznych jak również sztukę szanującego innych prawa i form współpracy społecznej. Zauważył to już Św. Jan Paweł II w swojej książce-wywiadzie „Pamięć i tożsamość” gdzie w rozdziale Naród i Kultura, mówiąc o kulturalnej i historycznej tożsamości narodu, rozpoczął jego treść od nawiązania do słów z Księgi Rodzaju :„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”. Poprzez zadanie dane człowiekowi, by czynił sobie ziemię poddaną, Bóg nadał ludziom zadanie kulturotwórcze, by odkrywali i potwierdzali prawdę o swoim człowieczeństwie.

To zadanie jest wspólne nam wszystkim. Każdej społeczności, religii, systemowi społecznemu i ludzkim formom aktywności. Gdy połączone jest również z modlitwą staje się równocześnie darem dla innych, aby uobecniać dobroć, świętość i prawdę Bożą prowadzącą do życia wiecznego. Wierzący przyjmują to za swoje powołanie czyniąc je w pokorze wobec innych i razem z innymi, wiedząc, że ostateczny sąd nad światem dokona w pełni sam Bóg u końca wieków, dlatego mamy podawać sobie dłonie, dawać świadectwo godnego życia i modlić się jedni za drugich, również wtedy gdy posługujemy się różnymi językami, wyrastamy z innych korzeni historycznych czy wierzeń religijnych.

Chcemy zaprosić przedstawicieli różnych narodów do kontynuacji pięknego dorobku Św. Jana Pawła II w wymianie doświadczeń i nowych inicjatyw na rzecz kultury. Dzielmy się zarówno wspomnieniami, inspiracjami ze spotkań, ale i proponujmy nowe wydarzenia, najpierw w formie internetowej, ale później dopracowując dalsze, już w realnym wymiarze konkretne projekty. Nie możemy zaprzepaścić dorobku pokoleń i narodów, osób wierzących i instytucji publicznych czy też społecznych, który już został dokonany, poprzez poddanie się sytuacji nienaturalnego spowolnienia gospodarczego i społecznego przez zjawisko epidemii koronawirusa.

Chcemy jakby ponownie potwierdzić wobec wszystkich narodów: nie zapominamy o waszym wkładzie w rozwój ludzkiej kultury, dialog międzyreligijny, pomoc wzajemną w chwilach katastrof i sprawiedliwą równowagę wobec różnych grup społecznych, aby nie przeważyła agresja pieniądza lub krańcowe poglądy trudne do przyjęcia dla wszystkich czy nawet godzące w ich poczucie sprawiedliwości, godności i praw ludzkich. Dziękujemy wam za to i prosimy, kontynuujcie to dzieło dalej. Jedną z form niech będzie platforma do takiego kontaktu i działania za pośrednictwem fundacji Studium Culturae Ecclesiae (mail: [email protected] ze stroną www.studium-culturae.com) oraz portalu chadecy.pl i ruchu Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin ([email protected] oraz dr Ewelina Kondziela: [email protected]). Czekamy na Państwa relacje, zdjęcia i propozycje inicjatyw. Wiadomości o nowych działaniach w przestrzeni kultury Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem nauki Św. Jana Pawła II oraz współpracy międzynarodowej będą zamieszczane na łamach strony fundacji Studium Culturae Ecclesiae jak również na łamach portalu chadecy.pl oraz stronach internetowych Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Zapraszamy !

dr Ewelina Kondziela *

* Autorka jest przewodniczącą Okręgu Wrocławskiego ZChR

Komentarze są zamknięte