Uwaga! Od czerwca obowiązują nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Zastępca Naczelnego

Foto: ZUS Opole

Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie to możesz dorabiać, jednak tylko do pewnego poziomu. ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę jeśli przekroczysz 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a po przekroczeniu 130 proc. może zawiesić wypłatę świadczenia.

O tym, by nie przekroczyć wyznaczonego poziomu zarobków powinni pamiętać wcześniejsi emeryci oraz renciści. Bez ograniczeń mogą zarabiać emeryci, którzy udali się na świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego czyli kobiety po 60 roku życia i mężczyźni, którzy składali wnioski kończąc 65 lat.

 

To, czy zmniejszymy świadczenie czy zawiesimy jego wypłacanie, zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świadczeń z ZUS. Limity zmieniają się co kwartał, więc warto znać te, które będą obowiązywały już od czerwca”

– wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Od czerwca do sierpnia

Przez najbliższe trzy miesiące będą obowiązywały następujące limity, po przekroczeniu których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS:

jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3465,70 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,

– uzyskanie przychodów w granicach od 3465,70 zł do 6436,30 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,

– przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Skąd się biorą limity dorabiania

Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się ono co kwartał, a jest ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. Limity przychodów dla III kwartału bieżącego roku ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału 2019 r., które zostało ogłoszone 13 maja przez Prezesa GUS i wyniosło 4950,94 zł. Do 70 proc. tej kwoty można dorabiać bez ograniczeń. Przekroczenie tego pułapu skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a 130 proc. to kwota graniczna powyżej której, wypłata emerytury lub renty jest zawieszana.

 

Zupełnie inaczej niż w przypadku wcześniejszych emerytur czy rent jest w przypadku osób otrzymujących rentę socjalną. Co prawda od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla tego świadczenia również do 3465,70 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone. Tutaj wpływ na wstrzymanie wypłaty mogą mieć nie tylko przychody z pracy, ale też ze stypendium sportowego czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Są wyjątki

 

ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte