WYWIAD CYWILNY POLSKI LUDOWEJ W LATACH 1945–1961

Zastępca Naczelnego

Nakładem IPN ukazała się praca dwutomowa, licząca w sumie 1340 stron praca, „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961” autorstwa Witolda Bagieńskiego.Jak informuje IPN „Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole
działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary
dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie”.

Według IPN w pracy „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961” przedstawiono „pierwszych 15 lat dziejów wywiadu
cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki”.

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte