Opole: obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta Opola przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia w załączniku) oraz o wniesieniu opłaty na 2018 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2018 r.Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
Jednocześnie informujemy, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia– zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).
Urząd Miasta Opola Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej Opole, ul. Plac Wolności 7-8 (pokój nr 120, I piętro, tel. 77 4511862) dysponuje drukami oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

źródło um Opole oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte