Dożyłeś setki? ZUS wypłaci duże pieniądze

Zastępca Naczelnego

Opolscy stulatkowie mają powody do zadowolenia, bo ZUS wypłaca im świadczenie honorowe. Takiego i wyższego wieku dożyło w naszym regionie 41 osób, w tym 36 pań. Oprócz listu z gratulacjami, co miesiąc senior w tak zacnym wieku może liczyć na honorowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 500 zł brutto.Po ukończeniu 100 lat życia ten specjalny dodatek wypłacany jest bezterminowo. Emerytom i rencistom ZUS wypłaci pieniądze automatycznie. Nie trzeba o nie zabiegać przez składanie wniosku lub innych dokumentów. Wyjątkiem są osoby, które nie przepracowały w życiu ani jednego dnia. Nie ma ich więc w zusowskiej bazie danych. Zatem z chwilą ukończenia 100 lat powinny złożyć odpowiedni wniosek oraz dokument potwierdzający datę urodzenia, np.: akt urodzenia. Wtedy ZUS będzie mógł wypłacać świadczenie honorowe. W powiecie opolskim,  w tym stolicy województwa mieszka 18 osób z grona długowiecznych seniorów.
– Świadczenie honorowe wypłacamy niezależnie od tego czy emeryt ma już jakieś dodatki do emerytury czy nie. Tutaj liczy się ukończone 100 lat. Staramy się osobiście spotkać z jubilatami i wręczyć im list gratulacyjny. Oczywiście o zgodę na wizytę pytamy wcześniej członków rodziny i mamy na uwadze samopoczucie adresata – mówi Antoni Malaka, dyrektor opolskiego ZUS.
Liczba osób, które otrzymują w Polsce taką „dodatkową emeryturę” z tytułu ukończenia 100 lat ciągle rośnie. W 2007 r. ZUS wypłacał 1,4 tys. świadczeń honorowych, natomiast w tym roku już 2150. Zdecydowanie przeważają Panie, których jest aż 1823. Przewiduje się, że w roku 2025 r. liczba stulatków wzrośnie do 4200, a w 2035 r. do 9700.
Świadczenie honorowe nie jest kwotą stałą i niezmienną. Jest przyznawane w wysokości aktualnej kwoty bazowej służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w normalnym trybie. Kwota bazowa to inaczej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Ta kwota jest ustalana przez raz w roku
i podawana do wiadomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat jest zagwarantowana ustawowo od 2006 r.
Oprócz ZUS wypłaca je swoim świadczeniobiorcom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS

Komentarze są zamknięte