Brzeg: dlaczego schody do budynku Urzędu Miasta są bez poręczy?

Zastępca Naczelnego

Zakończony niedawno remont schodów wejściowych do budynku „A” Urzędu był realizowany w ramach większego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”, w ramach którego Gmina w 2013 roku opracowała dokumentację techniczną, którą uzgodniła z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu i na podstawie której uzyskała pozwolenie na budowę. Projekt obejmował remont zabytkowej części Urzędu (części „A”) w zakresie: remontu dachu, ocieplenia i remontu stropu, remontu elewacji wraz z kolorystyką, remontu schodów zewnętrznych, remontu izolacji ścian piwnic, remontu nawierzchni utwardzonych wokół budynku.

I etap zadania został wykonany w 2014 roku w zakresie remontu dachu i stropu.

W roku 2017 Gmina wykonała II etap obejmujący remont schodów zewnętrznych, remont izolacji ścian piwnic i remont nawierzchni utwardzonych wokół budynku. Kolejny etap będzie obejmował wykonanie elewacji i kolorystyki budynku.

Remont schodów głównych wejściowych, został wykonany jako wierne odtworzenie schodów w istniejącym kształcie z uwagi na to, iż budynek „A” Urzędu Miasta jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Przed przystąpieniem do realizacji II etapu remontu budynku „A” Gmina wystąpiła z pismem do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie opinii nt. możliwości montażu do istniejącej murowanej balustrady pochwytu metalowego, odpowiedź była negatywna z uwagi wysoki stopień ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Przy schodach głównych wejściowych do budynku „A” Urzędu przed ich remontem nie było żadnych poręczy.

Dostosowanie budynku „A” I „B” Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo jest sprawą bardzo trudną i kosztowną z uwagi na różnice poziomów pomiędzy obydwoma budynkami. Nie jest również możliwe wybudowanie jednej windy, która objęłaby swoim zasięgiem wszystkie kondygnacje w obydwu budynkach.

W 2010 r. zlecono i opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez platformy schodowe, podjazdy i platformy poręczowe. Z uwagi na wysoki koszt zadanie to nie zostało zrealizowane.

W 2015 roku została opracowana kolejna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku „B” od strony wewnętrznego parkingu wraz zagospodarowaniem terenu. W roku bieżącym jako I etap wykonano zagospodarowanie terenu parkingu wewnętrznego wraz z rozbiórką garaży i częściowym remontem ogrodzenia od strony parku.

Kolejnym etapem będzie wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na parter budynku „B” od strony kasy i Straży Miejskiej, gdzie niepełnosprawny będzie mógł zgłosić problem z jakim przychodzi do Urzędu, a pracownik powiadomi kompetentne biuro w celu załatwienia sprawy.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte