Ścieżka skargi. Należy przekazać ją niezwłocznie przełożonemu służbowemu

Autor Obywatelski

Petenci skarżą się na zachowanie urzędników. Co powinien zrobić pracownik samorządowy, który otrzymał zażalenie dotyczące jego działalności?

Kwestię skarg i wniosków reguluje ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 254 ustawy skargi i wnioski składane i przekazywane do organów samorządu terytorialnego oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.

Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu (art. 256).

Art. 237 ustawy stanowi, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Skarżącego należy zawiadomić o sposobie załatwienia skargi, tak samo jak o niezałatwieniu sprawy w terminie. W takim przypadku należy podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).

Kontrola NIK ujawniła, że do urzędów samorządowych trafiają skargi na zachowanie lub sposób załatwiania spraw przez urzędników. Z kolei pracownicy samorządów skarżą się na premie, nabory i rozliczanie czasu pracy (Więcej: Zażalenia na urzędników na ogół są uznawane za bezzasadne)

kic/kurier samorzadowy

Komentarze są zamknięte