Aglomeracja Opolska jako ZIT najlepsza w kontraktacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego analizowano funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak powiedział, że „obecny poziom realizacji ZIT jest poniżej oczekiwań Ministerstwa Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Odbiega od planów realizacji, przygotowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnych Programów Operacyjnych”.

Członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że kondycja ZIT-ów jest niezadowalająca. Według Ministerstwa Rozwoju na 24 Instytucje Zarządzające tylko pięć przekracza 10-procentowy. poziom kontraktacji. Z kolei wskaźnik kontraktacji projektów, założony przez ministerstwo, wynosi 19 proc. Wyjątkiem jest jedynie województwo opolskie, gdzie poziom zakontraktowania ZIT wyniósł 30 proc.

Ministerstwo Rozwoju poprosiło IZ Regionalnych Programów Operacyjnych o przygotowanie i przesłanie kompleksowych planów naprawczych do 15 grudnia. „Po ich otrzymaniu, resort przystąpi do analizy. W przypadku wątpliwości wobec założeń, zlecone będą poprawki.

Ponadto rozważamy przeprowadzenie audytu funkcjonowania IP ZIT pod kątem wdrażania programu naprawczego” – poinformował Hamryszczak. Jedyny region, który został zwolniony z przygotowania planów naprawy to ZIT opolski.

Przedstawiciel ministerstwa przekonywał również, że pozakonkursowy tryb wyboru powinien być szerzej stosowany w projektach ZIT. „Przy właściwym inicjowaniu, angażowaniu się i monitorowaniu projektów partnerskich rezultaty trybu pozakonkursowego byłyby lepsze” – powiedział. Przewodniczący komisji zgodził się ze stanowiskiem resortu.

„Ogólnie tryb pozakonkursowy wcale nie przyśpiesza wdrażania projektów. Jednak w przypadku ZIT-ów jest to dobre rozwiązanie” – powiedział Piotr Zgorzelski.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem realizacji polityki spójności UE, przy pomocy którego partnerstwa JST mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia. Program zwiększa współpracę miast, będąc dedykowanym aglomeracjom miejskim.

Na ZIT Unia Europejska przeznacza 5 proc. środków z Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Społecznego. Samorządy, które chcą korzystać z ZIT, są zobowiązane do opracowania wspólnej strategii ZIT i nawiązania instytucjonalnej formy partnerstwa.

Samorząd PAP

Komentarze są zamknięte