ZUS bliżej Obywatela: gdzie i kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Autor Obywatelski

Elżbietazus-skladka-ubezpiecznie-pieniadze-fotolia: Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie emerytury?
– Postępowanie o przyznanie emerytury wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (z wyjątkiem emerytury przyznawanej z urzędu rencistom, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny). W tym celu Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku ZUS Rp-1E, który można także pobrać i wydrukować ze strony internetowej Zakładu (www.zus.pl). Wniosek ten składają osoby ubiegające się zarówno o starą, jak i o nową emeryturę. Skompletowany wniosek należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem, nie wcześniej jednak niż na miesiąc przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania emerytury. Przedwczesne przedłożenie wniosku, np. na dwa miesiące przed ukończeniem wieku emerytalnego spowoduje, że ZUS wyda decyzję odmawiającą przyznania emerytury.
Karol: Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie emerytury?

 – Do wniosku o przyznanie emerytury należy dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie szkoły wyższej, wyciągi z akt urodzenia dzieci), zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy albo inne dowody potwierdzające wysokość dochodu – przychodu, uwzględnianego przy ustalaniu podstawy wymiaru. Jeżeli dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31 grudnia 1998 r. oraz potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia zostały złożone przy wniosku o kapitał początkowy, nie należy tych dokumentów dołączać do wniosku o emeryturę, nawet gdyby oryginały tych dokumentów zostały zwrócone wnioskodawcy. We wniosku o emeryturę należy podać, że dokumenty te zostały przedłożone przy wniosku o kapitał początkowy. Jeżeli ma Pan życzenie by sprawdzić czy pracodawca zgłosił Pana do ubezpieczenia i od kiedy oraz jakie składki odprowadzał i od jakiej podstawy były naliczane składki do ZUS to jest to jak najbardziej możliwe. Pracownik na sali obsługi klienta udzieli takich informacji od ręki.

Gustaw: Gdzie złożyć wniosek o emeryturę, jeśli pracowałem w Polsce i w Czechach?
– Osoba mieszkająca w Polsce posiadająca polskie i zagraniczne okresy zatrudnienia, powinna złożyć wniosek o przyznanie emerytury w jednej z szczęściu jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do realizacji spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej tj.:
1. Oddział ZUS w Łodzi – właściwy w odniesieniu do osób posiadających polskie
i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym ostatnio przebyte na Cyprze, w Grecji,
w Hiszpanii, na Malcie, w Portugalii lub we Włoszech, albo mających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, a zamieszkałych w jednym z wymienionych państw,
2. Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja, Australia
3. Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Liechtenstein, Słowenia, Węgry, Szwajcaria
4. Oddział ZUS w Opolu – Niemcy
5. Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania
6. Oddział ZUS w Szczecinie – Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja
7. I Oddział ZUS w Warszawie – Belgia, Bułgaria, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Rumunia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, USA.

Można również wniosek emerytalno-rentowy złożyć w oddziale ZUS, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, po skompletowaniu wniosku, przekaże wniosek do rozpatrzenia właściwej jednostce realizującej umowy międzynarodowe. Wniosek o przyznanie emerytury lub renty złożony w polskiej instytucji ubezpieczeniowej automatycznie uruchomi postępowanie o przyznanie prawa do świadczenia zarówno z polskiej, jak i z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Szwajcarii oraz państw umownych, w których wnioskodawca przebył okresy ubezpieczenia/zamieszkania. Data złożenia wniosku w ZUS jest wiążąca dla wszystkich pozostałych instytucji ubezpieczeniowych, w których osoba zainteresowana była ubezpieczona.

Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS Opole

Komentarze są zamknięte