Opole: zmiany w uchwałach o finansowaniu sportu

Autor Obywatelski

Po niespełna rfinaly_ogolnopolskie_1_fot-cyfrasport_online-312x110oku funkcjonowania innowacyjnych na skalę kraju uchwał sportowych Miasta Opola, a tuż przed nowym rokiem budżetowym, zostały przygotowane projekty zmieniające uchwały Rady Miasta Opola w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Radni, na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29 września 2016 roku, jednogłośnie przyjęli obie przygotowane uchwały wprowadzające szereg zmian do funkcjonowania sytemu dotacji jednorocznych i wieloletnich, a także porządkujące system stypendiów i nagród.

Uchwały zmieniające podlegają  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  i wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.W pierwszym roku funkcjonowania uchwały o wspieraniu i rozwoju sportu Miasta Opola przyznano 3 dotacje wieloletnie oraz 27 dotacji jednorocznych. Dotacje trafiły do wszystkich dyscyplin kluczowych i uzupełniających wskazanych w uchwale, a finansowanie na podstawie uchwał otrzymały strategiczne dla Miasta Opola wydarzenia sportowe. Aby nadal zwiększać poziom sportowy naszych drużyn oraz kontynuować proces profesjonalizacji opolskich klubów konieczne było wprowadzenie kilku zmian w uchwale o wspieraniu sportu.

Kluczowe zmiany w tej uchwale to:

  • zwiększenie do 1 mln łącznej puli jaką można przyznać jednemu klubowi w ramach dotacji jednorocznych,
  • zniesienie zapisu o podziale środków 50% na 50% pomiędzy dotacje jednoroczne i wieloletnie,
  • zwiększenie kwoty do 20% na działania marketingowe,
  • wprowadzenie zapisów zwiększających wymogi, jakie należy spełnić wnioskując o środki finansowe
  • zapisanie w uchwale wymogu 20% finansowych środków własnych wnioskowanej dotacji (innych niż budżet Miasta Opola), które należy wykazać w kosztorysie zadania już na etapie składania wniosku i oferty na dotację,
  • doprecyzowanie kwestii kontrolnych,
  • termin składania wniosków na dotacje wieloletnie – 30 czerwca roku poprzedzającego rok,  w którym ma być przyznana dotacja wieloletnia. W chwili obecnej realizowane są dotacje przyznane na lata 2016-2018.

W przypadku drugiej z uchwał przeprowadzono jeden nabór do przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe w 2015 r. Do pobierania stypendiów w 2016 r. zgłoszonych zostało 88 wniosków z czego zakwalifikowało się 75-ciu sportowców. W oparciu o nową uchwałę, do dnia dzisiejszego wypłaconych zostało 55 nagród sportowych. Przyznano również wyróżnienie „Mecenas Opolskiego Sportu” wraz z wypłatą nagrody pieniężnej.

Dzięki podjęciu uchwały, wypłacane świadczenia są wyższe, a liczba beneficjentów jest nie mniejsza niż w latach ubiegłych. Należało jednak wprowadzić zapisy usprawniające funkcjonowanie systemów stypendialnego, nagród oraz wyróżnień.

Najważniejsze zmiany w tej uchwale tO: formalizowania możliwości przyznawania nagród rzeczowych przez Prezydenta Miasta Opola, umożliwienie Prezydentowi Miasta Opola, w uzasadnionych przypadkach, przyznania stypendium zawodnikowi, który mimo że nie spełnia wymogów formalnych jest wyjątkowo uzdolniony i perspektywiczny, a jego osiągnięcia predysponują go do uzyskania stypendium,dodanie do listy zawodów brakujących pozycji.

um Opole

Komentarze są zamknięte