Farsa?! Czytelniku. Odpowiedz sobie sam

Autor Obywatelski

Nadzwyczajny Koguificceiqozfongres Sędziów, który odbył się wczoraj w Warszawie był niczym więcej, niż politycznym manifestem, przykro to mówić, kolesi, którym nie podoba się, że społeczeństwo mówi na nich ‘mafia w togach’ i którym nie podoba się jedna partia polityczna, za to podobają się inne. Ale są apolityczni, a jakże. I chórem mówią: zgoda na wasze poglądy, ale pod warunkiem, że je zmienicie.Motto: mawiają, że sprawiedliwość jest ślepa. U nas, Suka, ma oczy.
Z Nadzywczajnego Kongresu Sędziów, z którego pro-platformerskie media próbowały na siłę zrobić główne wydarzenie polityczne (sic!) soboty w Polsce można się dowiedzieć, co tak naprawdę uwiera sędziów. Otóż nie lubią, jeżeli ulica mówi o nich ‘mafia w togach’, nawet jeżeli dają się łapać na skandalach, nawet jeśli w tajemniczy sposób giną akta spraw, jeśli zapominają przesłuchać świadków, zaś więcej niż często zdaje im się faworyzować jedną stronę sporu.
Sędziowie nie lubią, jeżeli mówi się o nich, że są to kolesie.
Sędziowie wolą, aby nie przypominać społeczeństwu, że mają immunitet, że są sowicie opłacani z pieniędzy podatników, że ci sami podatnicy kredytują – bezodsetkowo – ich kredyty mieszkaniowe, diety i całą masę apanaży.
Sędziowie czują się władzą – wskazane jest, żeby społeczeństwu przypominać, że są trzecią władzą. Choć może niekoniecznie, że są pozbawieni kontroli. Może inaczej – kontrolują się sami, więc kiedy jakiś sędzia nabroi kolesie… wróć… koledzy uznają, że nic się nie stało. Zmiana statusu quo jest niczym więcej, niż pełzającym zamachem stanu. Zamachem na demokrację. Bo oni nie podlegają kontroli, są i chcą pozostać bezkarni.
W Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów wzięli udział politycy Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej. Nie było polityków PiS, przedstawicieli rządu i prezydenta RP.
Na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów sędziowie przyjęli uchwały. Oto one:
Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich nr 1
Sędziowie uczestniczący w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów zwracają uwagę opinii publicznej na istotną dla każdego obywatela rolę władzy sądowniczej jako gwaranta wynikającego z Konstytucji RP prawa do sądu i przestrzegania praw i wolności obywatelskich.
Władza sądownicza jest równorzędna wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wzajemne oddziaływanie (równoważenie) władz stanowi podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 Konstytucji RP.)
Od wielu lat obserwujemy, że władza ustawodawcza oraz wykonawcza podejmują działania mające na celu podporządkowanie sobie władzy sądowniczej. Proces ten w ostatnim czasie uległ znacznej intensyfikacji.
Do takich działań zaliczyć należy stopniowe ograniczanie uprawnień samorządu sędziowskiego w sądach, wzmacnianie nadzoru władzy wykonawczej nad sądami oraz podporządkowanie wykładni podstawowych przepisów ustrojowych dotyczących sądownictwa i trybunałów bieżącym interesom politycznym.
Aby przeciwdziałać wskazanym zjawiskom, w celu ochrony i umocnienia zasady trójpodziału władz, domagamy się:
– przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i wojskowymi Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego,
– wyłączenia możliwości delegowania sędziów do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości,
– powołania ogólnopolskiego organ samorządu sędziowskiego, reprezentującego sędziów uprawnionego do wypowiadania się w imieniu całego środowiska sędziowskiego.
W celu zagwarantowania prawa obywatela do niezależnego sądu, w którym orzeka niezawisły sędzia, postulujemy:
– wprowadzenie zasady tworzenia i znoszenia sądów jedynie w drodze ustawy,
– ograniczenie wpływu czynnika politycznego na wybór i powoływanie sędziów, w tym także sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
– poszerzenie uprawnień samorządu sędziowskiego.
W celu zagwarantowania prawa obywatela do rzetelnego i sprawnego postępowania sądowego należy:
– ograniczyć kognicję sądów i zakres czynności zastrzeżonych dla sędziów oraz uprościć procedury,
– określić wymiar obowiązków służbowych sędziego tak, aby umożliwiał ich wykonanie w czasie zgodnym z przepisami Kodeksu pracy,
– przestrzegać zasady ochrony praw nabytych przez sędziów przy dokonywaniu zmian w strukturze sądownictwa i sposobu jego funkcjonowania.
Apelujemy do opinii publicznej i przedstawicieli mediów o wsparcie wysiłków środowiska sędziowskiego zmierzających do zapewnienia równowagi władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w celu zapewnienia obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu.
Zwracamy się również do wszystkich zgromadzeń ogólnych sędziów o przyjęcie niniejszej uchwały.
Zwracamy się także z apelem do Krajowej Rady Sądownictwa o zwołanie zebrania przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów oraz o zainicjowanie zwołania Kongresu Prawników Polskich.
Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o podjęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem sędziowskim.

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich nr 2
Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich z całą stanowczością stwierdza, że w dotychczasowej historii wolnej Polski sędziowie różnych szczebli sądów i trybunałów nie byli przedmiotem tak drastycznych działań zmierzających do obniżenia ich autorytetu.
Wzywamy zatem do poszanowania wyroków TK i ich publikowania.
Sprzeciwiamy się arbitralnej odmowie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Takie działania Prezydenta stanowią krok do upolitycznienia funkcji sędziego oraz ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Procedura wyłaniania sędziów przestaje być przejrzysta i uchyla się spod jakiejkolwiek kontroli. Przeciwstawiamy się także decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odmówił zaprzysiężenia wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Z dezaprobatą oceniamy ustawy „naprawcze” dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.
Z niepokojem przyjmujemy propozycje dotyczące zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Mamy świadomość potrzeby reformy tego organu, w szczególności zmiany zasad wyborów jego członków na w pełni demokratyczne. Jednak aktualne propozycje nowelizacji tej ustawy zmierzają do osłabienia pozycji Rady oraz osłabienia władzy sądowniczej.
Każda władza publiczna musi działać w ramach Konstytucji. Akceptując w pełni wybory dokonane przez obywateli w akcie głosowania, stwierdzamy, że zmiana porządku ustrojowego może odbywać się jedynie poprzez zmianę Konstytucji. Dopóki zaś obowiązuje Konstytucja, którą obywatele przyjęli w referendum, wszyscy, w tym również władza ustawodawcza i wykonawcza, jesteśmy zobowiązani do jej przestrzegania.

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich nr 3
Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów solidaryzują się z sędziami tureckimi bezprawnie zwolnionymi ze służby, w związku z ostatnimi wydarzeniami w Turcji.
Aktualną sytuację tureckich koleżanek i kolegów oceniamy jako dramatyczną – sędziowie zostali zwolnieni ze służby, uwięzieni w aresztach lub zakładach karnych, skonfiskowano ich majątki, wprowadzono szereg ograniczeń w swobodzie poruszania się i opuszczania miejsca zamieszkania.
Takie działania, podejmowane przez władze rządzącej partii stanowią zamach na przedstawicieli władzy sądowniczej. Poprzedzone zostały wprowadzeniem przepisów prawa istotnie ograniczających niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Krytyka kierunku zmian legislacyjnych, podjęta przez sędziów tureckich, w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości ściągnęła na nich represje władzy.
Polskie środowisko sędziowskie deklaruje udzielenie wsparcia i pomocy sędziom tureckim wydalonym ze służby. Uznaje przy tym, iż korzystanie przez przedstawicieli władzy sądowniczej z demokratycznych swobód i wolności – w tym wolności słowa i prawa do krytyki rozwiązań prawnych deprecjonujących wymiar sprawiedliwości – jest obowiązkiem przedstawicieli trzeciej władzy. Jest także wyrazem odpowiedzialności środowiska za losy państwa i jego obywateli.

Pawel Pietkun

Komentarze są zamknięte