Poszukiwani kandydaci na rodziców zastępczych

Niezależna Gazeta Obywatelska

mopr rodziny zastepczeDla każdego dziecka najlepszym miejscem do rozwoju jest rodzina. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców może być ono umieszczone w jednej z form pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola. Osoby z miasta Opola, które są zainteresowane tematem rodzicielstwa zastępczego i zechcą zapewnić wyjątkowym dzieciom bezpieczeństwo i warunki do właściwego rozwoju prosimy o kontakt w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem przy ulicy Plebiscytowej 18/6, tel. 77/4232701 lub 4232703

            Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym: a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Wiktor Sobierajski

 

 

Komentarze są zamknięte