Trójpak mieszkaniowy: Zasady obrotu mieszkaniami komunalnymi

Niezależna Gazeta Obywatelska

uchwałą mieszkaniowa ulotkaProjekt uchwały w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Opole stanowi ostatnią już z trzech uchwał tzw. „trójpaku mieszkaniowego”.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na zasadach wynikających z niniejszego projektu uchwały przyczyni się do zracjonalizowania gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy pozwalając na lepsze jej planowanie w wieloletniej perspektywie. „Ograniczenie skali sprzedaży mieszkań jest jednak konieczne z uwagi na potrzeby zabezpieczenia lokali socjalnych dla rosnącej grupy mieszkańców Opola oczekujących tego rodzaju pomocy. Ponadto lokale mieszkalne powinny trafiać do opolskich rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania czy wynajem lokalu na rynku komercyjnym” -€“ argumentował Prezydenta Miasta A.Wiśniewski.

Nowym uregulowaniem, które wprowadza niniejsza uchwała jest uniemożliwienie sprzedaży lokali komunalnych z bonifikatami, tym najemcom, którzy zalegali z opłatami za użytkowanie lokalu w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku. To samo dotyczy najemców, których staż najmu jest krótszy niż 10 lat, natomiast tym z dłuższym stażem, przy ogólnym zmniejszeniu bonifikat – proponuje się zróżnicować wysokość udzielanej bonifikaty w zależności od stażu najmu. Ponadto proponuje się wyłączenie ze sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi lub przekracza 80m2. Sprzedaż takich lokali ze znacznymi bonifikatami nie jest ekonomicznie ani społecznie uzasadniona, natomiast zasadnym jest ich sprzedaż za 100% ceny ustalonej na podstawie wyszacowanej wartości i zwiększenie tym samym dochodów budżetu Gminy Opole.

Zasady zawarte w projekcie pozwolą na prowadzenie racjonalnej i zbilansowanej polityki mieszkaniowej przez Miasto, co umożliwi z jednej strony zapewnienie mieszkań osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a z drugiej nie wprowadzi nadmiernego uprzywilejowania najemców lokali komunalnych w stosunku do osób, które z własnych środków finansowych nabywają lokale mieszkalne.

Uchwała wprowadza również półroczne vacatio legis, co w sposób dostateczny umożliwi nabycie mieszkań przez najemców aktywnie uczestniczącym w toku uruchomionej procedury sprzedaży, którzy przed wejściem w życie uchwały wnioskowali o wykup. Wprowadza się także pewne mechanizmy łagodzące zasadę bezpośredniego działania nowego prawa poprzez możliwość wykupu na dotychczasowych zasadach lokali, w stosunku do których zostały ustalone istotne postanowienia umowy sprzedaży.

Projekty uchwał wchodzących w skład tzw. „trójpaku mieszkaniowego” będą poddane głosowaniu na najbliższej XI Sesji Rady Miasta Opola.

info um opole

Komentarze są zamknięte