Sędzia Bogdanowicz oświadczył, że przechodzi w stan spoczynku

Autor Obywatelski1

sądSędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nysie Roman Bogdanowicz złożył wczoraj, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wniosek do Ministra Sprawiedliwości o przeniesienie go z dniem 20 września 2014 roku w stan spoczynku.

Art. 69 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia (poprzednio 65 roku życia). Stan spoczynku jest specyficznym odpowiednikiem świadczenia emerytalnego przysługującego pozostałym zatrudnionym.

Zgodnie jednak z art. 69 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku po osiągnięciu 60 lat przez mężczyznę (55 lat przez kobietę), jeżeli przepracował na stanowisku sędziego nie mniej niż 30 lat (odpowiednio 25 lat kobieta). W tym celu sędzia składa odpowiednie oświadczenie Ministrowi Sprawiedliwości, który po zbadaniu powyższych uprawnień zawiadamia sędziego o jego przejściu w stan spoczynku. Minister Sprawiedliwości w takim przypadku jedynie realizuje wolę sędziego.

Przejście sędziego w stan spoczynku nie tamuje wszczętego postępowania dyscyplinarnego. Sędzia w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie także za uchybienie godności urzędu sędziego w okresie pełnienia służby.

Aktualnie Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, w związku z treścią ujawnionych materiałów dziennikarskich, wystąpił do Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu opolskiego z żądaniem przeprowadzenia czynności dyscyplinarnych w sprawie sędziego Romana Bogdanowicza. Oznacza to, iż w Sądzie Okręgowym w Opolu trwa już w tej sprawie postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Najbliższe czynności odbędą się w dniu 18 września 2014 r.

Równocześnie w Sądzie Dyscyplinarnym – Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zostało wyznaczone posiedzenie w przedmiocie wydanego przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie zarządzenia o odsunięciu sędziego od wykonywania czynności. Odbędzie się ono 29 września 2014 r.

Najsurowszą sankcją za przewinienie dyscyplinarne, przewidzianą przez ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jest dla czynnego sędziego złożenie z urzędu, natomiast dla sędziego w stanie spoczynku – pozbawienie stanu spoczynku.

Niezależnie od prowadzonego postępowania dyscyplinarnego, przeciwko sędziemu może być prowadzone postępowanie karne, jeżeli czyn wyczerpuje równocześnie znamiona przestępstwa. W takim przypadku Sąd Dyscyplinarny musi zezwolić na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, czyli inaczej mówiąc musi sędziemu uchylić immunitet.

Inf. pras.

  1. Irena
    | ID: 0884c0c7 | #1

    Wiecej kontroli i czujnosci społeczeństwa i…… kruszy sie beton Sędziowski. !!!!!!

Komentarze są zamknięte