Praca w opolskim Ratuszu

Niezależna Gazeta Obywatelska4

opole_ratusz_zima_fot TKURZĄD MIASTA OPOLA ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. planowania rozwoju miasta. Wymagania niezbędne i wymagane dokumenty poniżej. Dokumenty należy składać do 16 czerwca.

a) obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ekonomia, socjologia, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, filologia polska

Kserokopia dyplomu lub świadectwa

f) staż pracy – 1 rok

 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) znajomość języka obcego w mowie
i piśmie w stopniu bardzo dobrym (język angielski)

 

Oświadczenie

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) doświadczenie zawodowe
w przynajmniej jednej z wymienionych dziedzin: opracowanie strategii i programów rozwoju, badania statystyczne, analiza danych, przygotowanie i redagowanie tekstów

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu lub zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 

b) znajomość przepisów prawa regulujących działania jednostek sektora finansów publicznych;

Zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) znajomość dokumentów programowych lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych;

Zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera (Pakiet Office)

Zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) predyspozycje: umiejętność analitycznego myślenia oraz swoboda redagowania tekstów i wypowiedzi ustnych, umiejętność pozyskiwania i opracowywania danych statystycznych, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy indywidualnej oraz w grupie, umiejętność prezentacji opracowanych materiałów, argumentowania i prowadzenia dyskusji

operatywność, dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, uczciwość i rzetelność, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, uprzejmość.

Zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

gromadzenie danych i opracowywanie informacji w ramach prowadzonych analiz,
udział w pracach związanych z przygotowaniem oraz aktualizacją strategii rozwoju oraz innych dokumentów programowych miasta,
monitorowanie wdrażania strategii i realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych miasta,
sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji zadań zawartych w dokumentach programowych miasta,
przygotowywanie kompleksowych analiz, ocen oraz rekomendacji zmian wynikających z realizacji dokumentów programowych miasta,
okresowa analiza i monitoring sytuacji społeczno – gospodarczej miasta,
pozyskiwanie i gromadzenie danych statystycznych,
przygotowywanie oraz upowszechnianie innych analiz oraz ekspertyz społecznych
i gospodarczych,
współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji strategii rozwoju miasta oraz dokumentów programowych miasta,
wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem miasta w Aglomeracji Opolskiej,
wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego
4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca
w budynku Urzędu Miasta Opola, przy ul. Żeromskiego 3, II piętro. Winda znajduje się na wysokim parterze, z dojściem do niej kilkoma schodami. Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu maju 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,0%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) dokumenty wymienione powyżej

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i podpisem.

list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola,
dokument potwierdzający niepełnosprawność *
Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania rozwoju miasta w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r. decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

* W przypadku osób niepełnosprawnych

 

 

 1. Piotr
  | ID: f37f2c46 | #1

  Po co przecież już jest obstawione stanowisko …

 2. ely
  | ID: 386581e4 | #2

  Niezależna.pl
  „Ktoś nielegalnie nagrał spotkania szefa MSW, prezesa Banku Centralnego, byłego ministra transportu. Taśmy są kompromitujące” – ujawnia dziś „Wprost”.

  Rozmowy są porażające nie tylko z powodu ich wyjątkowego prymitywizmu (szef NBP Marek Belka co chwila używa słowa „ch…”) – zdumiewa także ich treść. Marek Belka wspomaga rząd PO, finansując deficyt budżetowy; były wiceminister finansów melduje Sławomirowi Nowakowi o „zablokowaniu” kontroli skarbowej prowadzonej w firmie żony polityka PO; szef MSW mówi, że „polskie państwo istnieje tylko teoretycznie”.

  Ale dla TVN, która nadaje „całą prawdę całą dobę”, publikacja „Wprost” nie jest ciekawym tematem. Zamiast tego w serwisie TVN24 o godz. 15 obejrzeliśmy m.in. rozmowę o „spalaczach tłuszczu” i letnim odchudzaniu, relację z pokazów „monster trucków” we Wrocławiu oraz „wstrząsający” materiał dotyczący agresywnych szczurów.

 3. Irena
  | ID: 6af6f511 | #3

  @ pan ely. Dla mnie te tasmy to kolejne zawracanie Wisly kijkiem. nagranie, jego tresc jezeli prawdziwe,to jest porazajace.Rzad partii miłosci to nierzad.przypominajacy najstarszy zawód swiata pozdrawiam.

 4. grzech
  | ID: fd4f4972 | #4

  po co te wymagania i tak przyjdzie kto ma przyjść.
  a co do tej nowej afery to będzie jak z aferą Rywina – Rywin płotka poszedł siedzieć i sprawie ukręcono łeb

Komentarze są zamknięte