Ważne i fachowe wsparcie bezpartyjnego senatora

Redaktor

kamperW ósmym dniu protestu głodowego ojców pod gmachem Parlamentu RP (budynek „K”, tzw. „Stary Hotel Poselski”) z inicjatywy bezpartyjnego senatora z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mec. Aleksandra Pocieja z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP doszło do spotkania z protestującymi.

Fachowa pomoc i interwencje parlamentarzystów

Senator uznał za stosowne przystąpić do wyjaśnienia sprawy. Senator Pociej w 1989 ukoń­czy­ł stu­dia pody­plo­mowe we Fran­cji na Uni­ver­site de Paris X Nan­terre – DESS Droit Inter­na­tio­nal du Com­merce. Pomię­dzy rokiem 1990 a 1991 pra­co­wa­ł w zagra­nicz­nych kan­ce­la­riach praw­nych m. in. w kan­ce­la­rii „Stroock&Stroock&Lavan” w Nowym Jorku i kan­ce­la­rii „Gide Loy­rette Nouel” w Paryżu. Apli­ka­cję adwo­kacką odby­ł w latach 1991–1995 w War­sza­wie zdo­by­wa­jąc prak­tykę zawo­dową w war­szaw­skiej kan­ce­la­rii „Lawyer Service”.

Jest adwo­ka­tem, człon­kiem Okrę­go­wej Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Od 1996 r. do paź­dzier­nika 2011 r. byłem wspól­ni­kiem Spółki „Pociej, Dubois i Wspól­nicy. Kan­ce­la­ria Adwo­kacka’’. Pro­wa­dzi­łem sprawy i dora­dza­łem w zakre­sie prawa kar­nego, rodzin­nego, han­dlo­wego i nieruchomości. Jako felie­to­ni­sta współ­pra­co­wa­ł z Gazetą Finan­sową, Życiem War­szawy, Pol­skim Radiem, Suk­ce­sem oraz Gen­tel­ma­nem. Od wielu lat jest czę­stym komen­ta­to­rem bie­żą­cych wyda­rzeń spo­łecz­nych i praw­nych w Tele­wi­zji Pol­skiej, TVN 24, Pol­sat News, Super­sta­cji i Pol­skim Radiu.

W licz­nych pro­gra­mach radio­wych i tele­wi­zyj­nych popu­la­ry­zuje wie­dzę na temat prawa i spo­sobu jego funk­cjo­no­wa­nia, posze­rza­jąc w ten spo­sób świa­do­mość prawną Pola­ków.  W latach 2002–2007 był współ­twórcą i pro­wa­dzą­cym pierw­szego w Pol­sce pro­gramu sądo­wego „Wer­dykt’’ nada­wa­nego na ante­nie Tele5. Rów­no­le­gle przez kilka lat regu­lar­nie wystę­po­wa­ł, jako eks­pert w popu­lar­nym pro­gra­mie Ewy Drzy­zgi „ Roz­mowy w toku”.

 

W dniu 16 maja br. nadeszła odpowiedź Wojciecha Hajduka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – na interpelację poselska nr 25944 opolskiego posła Solidarnej Polski Patryka Jakiego. W 14 maja, na zaproszenie posła Twojego Ruchu Artura Górczyńskiego, w sali 101 Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa Krzysztofa Wiewióry i Romana Habraszewskiego, którzy głodują pod gmachem Parlamentu RP. Warto dodać, że została złożona odpowiednia petycja protestujących zawierającą postulaty pozytywnych zmian systemowych.

Dodać należy też, że Klub Poselski Twój Ruch zajął się tematyką dyskryminacji ojców poprzez interpelacje posła A. Górczyńskiego (nr 5292, 6394, 6395, 6396). Sprawą zajmowali się również poseł VI kadencji Klubu Parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza Lucjan Karasiewicz (zapytanie poselskie nr 8818) i posłowie VII kadencji z Solidarnej Polski (w/w interpelacja) i Platformy Obywatelskiej (interwencja posła Zbigniewa Konwińskiego) … którzy ponad podziałami starają się pomóc protestującym.
Głodujący uważają, że przedstawionym problemem dotyczącym praw dziecka i uprawnienia do życia rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) powinni zająć się parlamentarzyści z wszystkich opcji politycznych. Funkcja kontrolna parlamentarzystów musi w końcu wpłynąć, cyt. za wieloletnim senatorem RP Piotrem Ł. J. Andrzejewskim, na „czarodziejski parawan niezawisłości sądów”, bo polskie sądownictwo nie realizuje żadnych standardów w sprawach rodzinnych ignorując nawet prawomocne orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące prawa do życia rodzinnego.

 

ngo-BB-270x123 Paweł Czyż
Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej
Komentarze są zamknięte