Czy minister Arłukowicz zapłaci stanowiskiem?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Bartosz_Arłukowicz_[wikipedia.pl]Do­ku­men­ty skła­da­ne przez firmy far­ma­ceu­tycz­ne le­ża­ły nie­za­bez­pie­czo­ne w ga­ra­żu Urzę­du Re­je­stra­cji Leków, gdzie miały do nich łatwy do­stęp osoby po­stron­ne – in­for­mu­je „Ga­ze­ta Pol­ska co­dzien­nie”. Zda­niem cy­to­wa­nych przez dzien­nik po­li­ty­ków, pre­mier po­wi­nien wy­cią­gnąć za to po­waż­ne kon­se­kwen­cje wobec mi­ni­stra zdro­wia Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza.

Jak czy­ta­my w „GPC”, na be­to­no­wej po­sadz­ce w nie­ła­dzie le­ża­ły przez wiele dni do­ku­men­ty za­wie­ra­ją­ce m.​in. wy­ni­ki badań nad le­ka­mi czy ich skład che­micz­ny. Dzien­nik, po­wo­łu­jąc się na by­łe­go wy­so­kiej rangi urzęd­ni­ka URL, pod­kre­śla, że zna­le­zio­ne w ga­ra­żu do­kumen­ty mają cha­rak­ter po­uf­ny.

Możne je po­rów­ny­wać do do­ku­men­tów pa­ten­to­wych – wtó­ru­je mu były wi­ce­mi­ni­ster zdro­wia Bo­le­sław Pie­cha. – Je­że­li do­ku­men­ty le­ża­ły w ga­ra­żu i były do­stęp­ne dla osób postron­nych, to jest wy­jąt­ko­wa non­sza­lan­cja osób kie­ru­ją­cych urzę­dem, po­wiem wię­cej – dla mnie to dzia­łal­ność prze­stęp­cza – do­da­je se­na­tor PiS.

GPC, onet.pl, aspektpolski.pl

 1. Irena
  | ID: c2d64454 | #1

  Młodemu to tylko Chuć na myśli, a nie starzy,chorzy,niesprawni pacjenci . Starszemu chuć, tez zajmuje sporo czasu.
  A własciwie,po co utajniać dokumenty dot.lekarstw I tak nie wierzymy zawartościom szczepionek,kapsułek, a juz o skuteczności zapomnijmy.
  Eutanazja postepuje , a doktor Glinka z robaczkami sfinalizuje.
  Ministerstwo Zdrowia po prostu – zlikwidować.Będą spore oszczędności w budżecie.

Komentarze są zamknięte