Pomiędzy monopolem a chaosem. „Rewolucja śmieciowa” w działaniu

Niezależna Gazeta Obywatelska

T.Styś1 lipca 2013 r. wszedł w Polsce w życie nowy system gospodarowania odpadami. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości stał się samorząd gminny. Rzeczony system zbudowany został na następujących założeniach:

a)      właściciele nieruchomości zamiast nabywać usługę odbioru odpadów bezpośrednio od przedsiębiorców zobowiązani zostali do uiszczania do budżetu gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)      gminy dysponując środkami budżetowymi pochodzącymi ze wspomnianych wyżej opłat organizują powszechny system gospodarowania odpadami na swoim terenie, zlecając realizację zadań przedsiębiorcom wyłanianym w postępowaniach przetargowych.

Po kilkunastu tygodniach funkcjonowania omawianych regulacji stwierdzić należy, że:

a)      gospodarstwa domowe za wyższą cenę otrzymują usługę o standardzie porównywalnym lub gorszym, niż przez 1.07.2013 r.

b)      konsekwencją implementacji poszczególnych elementów systemu jest wzrost zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego,

c)      część regulacji uznać należy za sprzeczne z innymi aktami prawnymi i oparte o woluntarystyczne założenia.

W tym kontekście zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska propozycje zmian w organizacji systemu gospodarowania odpadami uznać trzeba za niewystarczające.

Pełna analiza OSR_Instytutu Sobieskiego_- Tomasz Styś

*Tomasz Styś – ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze samorząd terytorialny i rozwój regionalny, w latach 2007-2009 prezes zarządu DOL-EKO Organizacja Odzysku S.A., obecnie prowadzi działalność doradczą pod firmą TS Public Consulting

Komentarze są zamknięte