Konkurs na zabytki. Ministerstwo kultury czeka na wnioski do 16 września

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Kopice.5Ministerstwo kultury przeznaczy ponad 310 mln zł na ratowanie zabytków. Wnioski do 16 września mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ngo ze sfery kultury.

Ministerstwo kultury przeznaczy 74, 8 mln euro, czyli ponad 310 mln zł – taką kwotą dofinansowane zostaną projekty wyłonione w trybie konkursowym w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Nabór wniosków potrwa do 16 września br. Operatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wsparcie udzielone jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżet państwa. Minimalna wartość dofinansowania wynosi milion euro (tj. 4 146 700 zł), a maksymalna – 8 mln euro (tj. 33 173 600 zł).
Dofinansowanie stanowić może do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany jest co najmniej 15 -procentowy wkład własny.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące:
– rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów
i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem
– budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój
– konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych
– rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury

W każdym przypadku zakup wyposażenia i sprzętu może stanowić integralną część projektu.
Wnioski mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne i uczelnie wyższe, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Nabór projektów potrwa do 16 września 2013 r. do godz. 15.00. Szczegółowe ogłoszenie oraz pozostałe informacje dotyczące naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej www.eog2016.mkidn.gov.pl.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. W latach 2004-2009 na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości pulę środków, tj. prawie 100 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  1. Irena
    | ID: e25db720 | #1

    Szczęścia zyczę w pozyskaniu funduszy na ratowanie zabytków.

Komentarze są zamknięte