Brzeskie przymiarki do wsparcia prywatnych żłobków

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Szanowni Państwo, w przedłożonym przez Burmistrza Brzegu projekcie budżetu miasta na 2013 rok, nie przewidziano środków na dofinansowanie prywatnych żłobków. Jest to duży problem, który ma oczywiście swoją genezę. Na początku kadencji Burmistrz zaprezentował Radzie Miejskiej swoje kierunki działań na lata 2010-2014. W dokumencie tym przeczytać można rzecz następującą:

”Należy zastanowić się czy warto […] rozbudowywać żłobek miejski tak by zaspokoić w 100% potrzeby miejskie, czy też oczekiwać na realizację oferty podmiotów prywatnych.”

Uważam, że skoro zadania leżące w kompetencji miasta mają realizować podmioty zewnętrzne, miasto powinno te zadania refundować przynajmniej w takich kwotach, jakie musiałoby wydać realizując je samodzielnie. Wobec tego dnia 28 lutego 2012 r., na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej poparłem wniosek o przygotowanie przez Burmistrza projektu uchwały regulującej dofinansowanie prywatnych żłobków. Jako Komisja Komunalna, błędnie powołaliśmy się jednak na „ustawę o systemie oświaty”, co spotkało się z następującą odpowiedzią Burmistrza:

„… informuję, że brak jest podstaw prawnych do przygotowania projektu uchwały regulującej zasady dofinansowania niepublicznych żłobków w rozumieniu ustawy o systemie oświaty chyba, że Komisja wskaże artykuł z tej ustawy, którym posiłkowała się konstruując ten wniosek”

Po otrzymaniu powyższej informacji dokonaliśmy korekty wniosku, powołując się na „obowiązujące przepisy prawne”. W odpowiedzi na drugi wniosek Komisja uzyskała następującą odpowiedź:

„… informuję, że wstępny projekt uchwały został przygotowany. Na obecnym etapie analizie poddano ewentualną wysokość kwoty dofinansowania, która musi współgrać z możliwościami finansowymi Gminy Miasto Brzeg”

Choć jak wynika z powyższej informacji projekt został przygotowany, nigdy nie został Radzie Miejskiej przedstawiony. Nie wiadomo także, jakie są wyniki „analizy ewentualnej wysokości kwoty dofinansowania”.

Wobec powyższego na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (26 listopada) złożyłem interpelację w tej sprawie, uzyskując następującą odpowiedź :

”…informuję, że Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. „o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3″ […] wprowadziła zapis cyt. „ podmioty…, prowadzące żłobek lub klub dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy”, jednak może to nastąpić dopiero po ustaleniu wysokości i zasad przyznawania dotacji określonych w drodze uchwały rady gminy. Na dzień dzisiejszy nie podjęto takiej uchwały, gdyż zależne jest to od możliwości finansowych gminy. Pragnę jedynie nadmienić , że przy konstruowaniu budżetu miasta na 2013 r., opcja tworzenia uchwały poddana była analizie…

Sprawa z pewnością będzie miała swój dalszy ciąg, o czym będę Państwa na bieżąco informował.

Autor: Wojciech Komarzyński,  Radny Rady Miejskiej Brzegu

  1. | ID: a1ea65b9 | #1

    O Boże,Boże ! Ale nieudolny ten włodarz z Brzegu. A radni też nieporadni.Zapewne sami męzczyzni, nie maja pojęcia o Rodzinie w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko płakać.Komu tak naprawdę zalezy na Rodzinie, na wyższym przyroście naturalnym, tym samym rozwoju Polski.
    Nie mogę zrozumiec że takie miernoty rządzą. Burmistrz,radni powinni spelniac kryteria o których juz pisałam. w poprzednim artykule nt.Brzegu. Głupota,głupota do n-tej potęgi.

  2. Jarek Toporowski
    | ID: e6260e9a | #2
Komentarze są zamknięte