List do przyjaciół ws Kongresu Protestu w Łodzi

Niezależna Gazeta Obywatelska
Drodzy Przyjaciele,
Otrzymałem właśnie informację, że władze Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wydelegowały do udziału w naszym Kongresie w Łodzi panią Małgorzatę Oracz (być może delegacja nauczycielskiej Solidarności będzie większa). Przypominam, że Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęło w Ciechocnku, w ub. czwartek stanowisko, w którym domaga się gruntownych zmian ustrojowych i popiera Referendum Obywatelskie. To bardzo ważne stanowisko i oby to była jaskółka, przyszłych zmian.
My tez powinniśmy poprzeć nauczycieli walczących o to by mogli porządnie nauczać polskie dzieci i popieramy. Będę proponowałbym byśmy tematem tym – oprócz podsumowania pierwszego etapu Referendum Obywatelskiego – zajęli się na Kongresie.

Przypominam termin i miejsce II Kongresu Protestu:
II Kongres Protestu
Łódź 3 czerwca 2012
ul. Traugutta 18
Łódzki Dom Kultury
początek godz. 11.00
Poniżej – jeśli do kogoś jeszcze nie dotarło – stanowisko nauczycielskiej Solidarności z Ciechocinka
Pozdrawiam wszystkich, postarajcie się przybyć – zwłaszcza ci, którzy do Łodzi nie mają daleko.
Pozdrawiam
Janusz Sanocki

Walnego Zjazdu Delegatów

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia działań na rzecz koniecznych zmian ustrojowych w państwie

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznając jak ważny głos oceniający sytuację i przedstawiający propozycje działań w sprawie zmian ustrojowych w Polsce, przekazuje dokument do wiadomości Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jego autorem jest jeden z uczestników protestu głodowego w Nysie.

Zebrani w Ciechocinku na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” delegaci stwierdzają, iż w życiu publicznym naszego państwa zachodzą zjawiska świadczące o głębokim kryzysie ustrojowym.

1. Nie do pogodzenia z fundamentalnymi zasadami demokracji jest wprowadzanie drastycznych cięć w programach nauczania historii, geografii czy przedmiotów przyrodniczych – wbrew opiniom środowisk naukowych, wbrew protestom rodziców i działaczy społecznych, którzy swój dramatyczny protest posunęli aż do głodówki.

2. Nie da się pogodzić z zasadami demokracji zlekceważenia przez Sejm kilku milionów podpisów obywateli domagających się przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w systemie emerytalnym.

3. Nie do wytłumaczenia – na gruncie konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu – jest lekceważenie przez władze wielotysięcznych protestów Polaków w sprawie wolności mediów, ale także liczne protesty przeciwko niesprawiedliwym wyrokom sądów, samowoli urzędników Urzędów Skarbowych i ZUS.

4. Wszystkie te fakty świadczą o głębokim kryzysie ustrojowym państwa polskiego. Nie chodzi bowiem tylko o to, że obecne władze głęboko naruszają zasady demokracji, lecz o to, że obywatele nie mają żadnej gwarancji iż stan ten ulegnie zmianie.

5. W tej sytuacji Walne Zebranie Delegatów uważa, że konieczne jest wprowadzenie gruntownych zmian ustrojowych w funkcjonowaniu Rzeczpospolitej, tak by została przywrócona konstytucyjna zasada zwierzchnictwa narodu nad poszczególnymi władzami państwa.

Uważamy, że konieczne w tej sprawie jest wyrażenie opinii przez społeczeństwo i w związku z tym pozytywnie oceniamy rozpoczętą spontanicznie w dniu 3 maja 2012 r. przez Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” – akcję „Referendum Obywatelskiego”, w którym Polacy mogą wypowiedzieć się na istotne tematy dotyczące kształtu państwa.

Wzywamy Komisje Zakładowe wchodzące w skład Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia ankiet „Referendum Obywatelskiego”.

Zwracamy się do Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” o rozważenie przystąpienia Związku jako całości do akcji, w której Polacy będą mogli określić kształt swojego państwa, a następnie do opracowania społecznego projektu nowej Konstytucji i wdrożenie jej w życie.

Czas najwyższy by NSZZ „Solidarność” powrócił do swej historycznej roli – siły organizującej ogół Polaków do przeprowadzenia zmian niezbędnych dla całego społeczeństwa.

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk

Komentarze są zamknięte