RIO w Opolu przypomina o nowych obowiązkach komisji rewizyjnych związanych z absolutorium

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych, komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Przesłane do RIO wnioski komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium powinny być kompletne i zawierać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1. Uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.
2. Protokołu(ów) z posiedzenia komisji rewizyjnej wraz z listą obecności.
3. Uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego komisji rewizyjnej.
4. Wyciągu ze statutu dotyczącego komisji rewizyjnej.

RIO przypomina też, że składy orzekające wydają opinie o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium oraz opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku komisji rewizyjnej lub uchwały.

Źródło: RIO Opole

Komentarze są zamknięte