Do 5 maja trwa nabór na ławników!

Niezależna Gazeta Obywatelska
Prezydent Miasta Opola informuje, iż Prezes Sądu Okręgowego w Opolu wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015.

Rada Miasta Opola winna dokonać uzupełniającego wyboru 7 ławników do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział I Cywilny. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia,  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Formularze karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Opola w Biurze Obsługi Obywatela oraz na stronie internetowej www.opole.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 5 maja 2012 r.  Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej miasta www.opole.pl, 
a także udzielane będą w Biurze Rady Miasta tel. (77) 45-11-893.

Źródło: www.opole.pl

Komentarze są zamknięte