Kartka z kalendarza: dziś mija 93. rocznica utworzenia ZHP

Niezależna Gazeta Obywatelska

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą polską organizacją harcerską. Powstał 1 listopada 1918 r. – 93 lata temu – z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. W dniach 1 i 2 listopada 1918 r. odbył się w Lublinie zjazd połączeniowy, na którym zostało uchwalone połączenie się harcerstwa w jedną organizację noszącą nazwę ZHP z Naczelną Radą Harcerską na czele, spośród której wybrano Wydział Wykonawczy. Na pierwszym i drugim Zjeździe NRH brak było oficjalnej delegacji NKS ze Lwowa, dopiero III zjazd NRH, który odbył się w dniach 10 i 11 lipca 1919 r., był pełnym zjazdem reprezentującym wszystkie dzielnice kraju. Na zjeździe tym przekształcono dotychczasowy Wydział Wykonawczy NRH na Naczelnictwo ZHP, wybierając na Przewodniczącego ZHP Tadeusza Strumiłłę. W strukturze organizacyjnej Naczelnictwa wydzielono Główną Kwaterę z wyodrębnionymi działami: Pracy męskiej ze Stanisławem Sedlaczkiem i pracy żeńskiej z Marią Wocalewską na czele.

ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica Zucha i Prawo Zucha. Obecnie ze względu na różnorodność skautingu na świecie i harcerstwa w Polsce harcerstwo jest polską nazwą skautingu

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 r. zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. ZHP liczy 94 741 członków [stan na 31.12.2010 r.]. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte