Radny ZChR: „Dziś nie wystarczy jedynie reinkarnacja Gierka i odcinanie kuponów ze zmarginalizowania Rady Gminy Banie Mazurskie”. Fake news wójta Bań Mazurskich?

Zastępca Naczelnego

Radny Paweł Czyż z ZChR/NGO

– Ubolewam, że wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś zamiast zajmować się deficytem budżetowym, który jest planowany w budżecie na 2024 rok, oskarża radnych o to, że chcą wyjaśnić wątpliwości właściciela jedynego gabinetu stomatologicznego w Baniach Mazurskich, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wójt pomawia mnie oraz radnego powiatowego Karola Szablaka o dezinformację. Tymczasem podany przez Łukasza Kulisia cytat w wypowiedzi na Facebooku pochodzi słowo w słowo z prośby o interwencję, jaką skierował do mnie pan Leon Czasow, który w roku 2011 postanowił stworzyć w Baniach Mazurskich gabinet stomatologiczny. Dziś zainteresowany alarmuje, że będzie zmuszony go zlikwidować. Do nieustannego show, jakie funduje nam wójt Kuliś dochodzi zatem polityka atakowania aktywnych radnych fake newsami. Skoro coś nie pasuje do idyllicznej koncepcji Łukasza Kulisia, to pojawia się groźba kroków prawnych na koszt podatników, jak sądzę. Jeśli Łukasz Kuliś nie wycofa się z publicznego oskarżenia o manipulację, to najpewniej spotkamy się w sądzie. Przy tym, brzydzi mnie szczególnie dziecinna próba zdyskredytowania kogoś za aktywność w ważnej społecznie sprawie. – mówi nam radny Bań Mazurskich Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Wnoszę o unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 25.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie, ze względu na liczne błędy prawne, formalne i merytoryczne, wynikające z niezachowania obowiązkowych procedur przy przeprowadzeniu czynności przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz rażące naruszenia prawa.”

– napisał w swoim piśmie Leon Czasow, właściciel gabinetu stomatologicznego.

W przestrzeni publicznej, już od kilku miesięcy, krążyła informacja, że obecny dzierżawca może mieć problemy z ustabilizowaniem kadry, czyli z obsadą gabinetu, a niezłożenie oferty we wspomnianym wyżej przetargu może tylko to potwierdzać. Niestety, ale wszystko na to wskazuje, że temat podjęty przez Radnych nie jest umotywowany troską o zdrowie mieszkańców, a korzyściami czysto politycznymi.”

– ogłosił w swoim poście na Facebooku wójt Kuliś.

Cóż, z historii wiemy, że styl Gierka nie działał. Dziś nie wystarczy jedynie reinkarnacja Gierka i odcinanie kuponów ze zmarginalizowania Rady Gminy Banie Mazurskie. Czas na zmiany!

– mówi nam radny Paweł Czyż.

Fake news wójta Bań Mazurskich?

W lokalu, którego dotyczył przetarg od 40 lat funkcjonował gabinet stomatologiczny, zmieniały się jedynie podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, służących mieszkańcom gminy. Wskazany lokal dostosowany jest wyłącznie pod prowadzenie w nim działalności stomatologicznej, a nie ogólnie wskazanej w treści przetargu – działalności w zakresie opieki zdrowotnej. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż są to zasadnicze różnice, które nie pozwalają na prowadzenie „działalności w zakresie opieki zdrowotnej” w lokalu, który został zbudowany/przebudowany i dostosowany do funkcjonowania jako gabinet stomatologiczny, bez poniesienia znacznych nakładów na dostosowanie tego lokalu pod inną działalność, niż stomatologiczna. W treści ogłoszenia o przetargu wskazano jedynie przeznaczenie lokalu pod działalność w zakresie opieki zdrowotnej, wprowadzając w błąd – gabinet stomatologiczny musi spełniać inne parametry i warunki konieczne, niż pozostałe lokale przeznaczone pod działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Domniemywać należy, że był to celowy zabieg, zmierzający do likwidacji gabinetu stomatologicznego świadczącego usługi na rzecz mieszkańców gminy, mający pozbawić społeczność gminy dostępu do usług stomatologicznych – należy podkreślić – mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to jedyny gabinet stomatologiczny funkcjonujący na terenie Gminy Banie Mazurskie, który świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od kilkunastu lat prowadzę działalność w zakresie usług stomatologicznych w Baniach Mazurskich w lokalu, którego dotyczył przetarg. Umowy na dzierżawę przeze mnie lokalu były każdorazowo przedłużane, ponieważ gabinet jest prowadzony w sposób stały. Nie poinformowano mnie o przetargu, ani o planach likwidacji gabinetu. Organ wykonawczy gminy w żaden sposób nie wykazał, że dotychczasowy sposób przedłużania ze mną umów ulegnie zmianie. W związku z tym, że od wielu lat prowadzę w tym lokalu działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych i zabiegam o uzyskanie kontraktów z NFZ na leczenie stomatologiczne, by mieszkańcy gminy mieli dostęp do leczenia stomatologicznego, to oczywistym jest, że w dalszym ciągu byłem i jestem gotów kontynuować dzierżawę. (…)

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 2561 ze zm.) władze publiczne zobowiązane są do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Z art. 7 przytoczonej ustawy wynika szczegółowy katalog zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, a także podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wójt mając świadomość, że w zasobie nieruchomości posiada tylko jeden lokal spełniający warunki niezbędne dla gabinetu stomatologicznego, zarządził o innym przeznaczeniu tego lokalu, pomijając realne potrzeby społeczności, nie zabezpieczając tym samym dostępu mieszkańców do leczenia stomatologicznego. Podkreślenia wymaga fakt, iż warunkiem koniecznym wskazywanym przez gminę w podpisywanych ze mną umowach na dzierżawę przedmiotowego lokalu było prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług stomatologicznych i podpisanie kontraktu na leczenie stomatologiczne z NFZ. Każdorazowo wywiązywałem się z obowiązków w w/w zakresie, nałożonych na mnie przez gminę, w prowadzonym przeze mnie gabinecie w sposób ciągły obowiązywały kontrakty z NFZ. Aktualnie posiadam zagwarantowany kontrakt z NFZ na leczenie mieszkańców gminy, który w związku z wymaganiami gminy podpisałem z NFZ, zabezpieczając leczenie mieszkańców do końca 2024 r., w związku z czym nie mogę opuścić tego lokalu wcześniej.

– pisze w swoim listopadowym wystąpieniu do wójta Łukasza Kulisia właściciel gabinetu stomatologicznego.

W związku z kłamliwymi stwierdzeniami skierowanymi w kierunku pracowników Urzędu Gminy oraz mnie – jako Wójta, informuję, że rozważam podjęcie stosownych kroków prawnych, które, jak mam nadzieję, w przyszłości ukrócą manipulacje oraz kolportowanie nieprawdziwych informacji.”

– podał za to na swoim profilu na Facebooku wójt Bań Mazurskich.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie złożę w tej bulwersującej sprawie interpelację radnego. Nie dam sobie zamknąć ust. Pan wójt najwyraźniej wie, że nie będę bezradnym radnym i dlatego rusza do ataku na oślep. Czasy „ciepłej wody w kranie” w Baniach Mazurskich się skończyły boleśnie dla pana wójta i jego akolitów. To najwyraźniej bardzo boli.”

– reasumuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską radny Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *